Топ-100
Back

★ વિકિપીડિયા - હાઉ વિકિપીડિયા વર્ક્સ, ધ વિકિપીડિયા રિવોલ્યુશન, ધ વર્લ્ડ એન્ડ વિકિપીડિયા, ઓક્ટોબર ૧૨, પરિયોજના: વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫આકારણી ..                                               

હાઉ વિકિપીડિયા વર્ક્સ

ઘર વિકિપીડિયા કામ કરે છે, ફોબિ આયરન લીઝ, ચાર્લ્સ Matheus અને બેન iatsun પુસ્તક છે. તે વિકિપીડિયા વિશ્વ કોષ માટે કેવી રીતે તેમને વાપરવા માટે ફાળો આપે તે માટે સંબંધિત "વિદ્યાર્થીઓ, પ્રોફેસરો, રોજિંદા નિષ્ણાતો અને પ્રશંસક" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે આ પુસ્તક. તે શિક્ષકો, વપરાશકર્તાઓ અને સંશોધકો માટે એક વિશિષ્ટ વિભાગ આપે છે. ઘર વિકિપીડિયા કામ કરે છે અને ઘરમાં યુ બીક ભાગ છે તે છે કોઈ સ્ટાર્ચ પ્રેસ દ્વારા પ્રકાશિત માં કરવામાં આવી હતી, જે તેમના ટેકનિકલ ઘર-બુક કરવા માટે આ શ્રેણી એક ભાગ છે. પુસ્તક વધુ under GNU Free Documentation license પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. પ્રકાશન સમય વિકિપીડિયા પણ જેલ હેઠ ...

                                               

ધ વિકિપીડિયા રિવોલ્યુશન

આ વિકિપીડિયા ક્રાંતિ: કેવી રીતે અન્ય ટોળું nobodies બનાવનાર વિશ્વનો મહાન entsiklopediya 2009 વેબ મીડિયા સંશોધક અને લેખક એન્ડ્રુ સિંહ લોકપ્રિય ઇતિહાસ પુસ્તક છે. તે સમયે પ્રકાશન તે ઓનલાઇન જ્ઞાનકોશ ગુજરાતી વિકિપીડિયા પાનું "આ માત્ર વર્ણન હતી". તે 2000 થી શરૂઆત 2008 સુધી આ સમયગાળા આવરી લેવામાં આવી છે. લોકપ્રિય ઇતિહાસ માં લખાયેલ તરીકે લખાણ માં જીમી વેલ્સ, લેરી Sanger અને વોર્ડ Coningham ટૂંકી આત્મકથા-પ્રદર્શન માંડીને વિકિપીડિયા ઇતિહાસમાં માઈકલ અસાંજે વિવાદો અને Siegenthaler ઘટના જેવા કુખ્યાત ઘટનાઓ ટૂંકા વિગતવાર સમાવેશ થાય છે. લિ વિકિપીડિયા પર પ્રારંભિક કામગીરી માટે મહત્વપૂર્ણ વર્ણવે છે, જેમાં ય ...

                                               

ધ વર્લ્ડ એન્ડ વિકિપીડિયા

આ વિશ્વ અને વિકિપીડિયા: કેવી રીતે અમે સંપાદન વાસ્તવિકતા છે એક બ્રિટિશ Shaastra એન્ડ્રુ Dalby દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક અને 2009 માં બાજુ પુસ્તકો દ્વારા પ્રકાશિત થયું હતું. લેખક વિશાળ જ્ઞાનકોશ પરંપરા દ્વારા તપાસ વિકિપીડિયા જન્મ અને વૃદ્ધિ સંદર્ભ આપે છે. વિશ્વસનીયતા અને Bhange સમસ્યા તે આ નિષ્ણાત અને બિન-નિષ્ણાત ફાળો આપનાર સંદેશાઓ કામ કરે છે અને સમુદાય વર્તન ચર્ચા કરવામાં આવે છે. DLA અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ અને જર્મન વિકિપિડિયા અનેક બનાવ આવરી લે છે અને સમૂહ માધ્યમો માં વિકિપીડિયા તે મધ્ય અને પ્રતિભાવ ભૂમિકા ધારણ કરશે, જે આશાવાદી દૃષ્ટિકોણ પરથી તેમના પોતાના વસ્તુ મળે છે. "માસ મીડિયા પર અપ્રમાણસર ટ્રસ્ટ- ...

                                               

ઓક્ટોબર ૧૨

                                               

પરિયોજના: વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫/આકારણી

                                               

પરિયોજના: વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫

                                     

★ વિકિપીડિયા

 • હ ઉ વ ક પ ડ ય વર ક સ, એ ફ એબ આયર સ, ચ ર લ સ મ થ ય ઝ અન બ ન ય ટ સન પ સ તક છ ત વ ક પ ડ ય વ શ વક શન ક વ ર ત ઉપય ગ કરવ ત મજ ય ગદ ન આપવ
 • વ ક પ ડ ય ર વ લ ય શન : હ ઉ અ બ ચ ઑફ ન બડ ઝ ક ર એટ ડ ધ વર લ ડસ ગ ર ટ સ ટ એન સ યક લ પ ડ ય એ ન વ બ મ ડ ય સ શ ધક અન લ ખક એન ડ ર લ હન લ કપ ર ય
 • ધ વર લ ડ અન વ ક પ ડ ય : હ ઉ વ આર એડ ટ ગ ર ય લ ટ એ એક બ ર ટ શ ભ ષ શ સ ત ર એન ડ ર ડ લ બ દ વ ર લખ ય લ પ સ તક છ અન મ સ દ ર બ ક સ દ વ ર
 • મ દ વસ છ આ દ વસ પછ વર ષ પ ર થવ મ દ વસ બ ક રહ છ ગ જર ત વ ક પ ડ ય લ ખ ધર વત વ ક પ ડ ય ઓન ય દ મ શ મ લ થય - પ રહલ દ જ ઠ લ લ
 • વ ક પ ડ ય એશ યન મહ ન મ થય લ ય ગદ ન ન આક રણ
 • વ મ ન ઇન ર ડ વ ક પ ડ ય સ મગ ર મ વર તમ ન લ ગ પક ષપ તન સ બ ધ ત કરત એક વ ક પ ર જ ક ટ છ આ પ ર જ ક ટ મહ લ જ વનચર ત ર, મહ લ ક ર ય અન મહ લ સમસ ય ઓ
 • IST અવ ક ન બ દ ધ પ રત મ ક - તક - ઇન, તખ ત બહ બ ભ ર, વઝ ર ખ ન મસ જ દ વ ક પ ડ ય એશ યન મહ ન મ થય લ ય ગદ ન ન આક રણ ઓછ મ ઓછ પ ચ લ ખ બન વવ ન
 • સ ટ વન પ ર ઇટ એક અમ ર કન વ ક પ ડ ય સ પ દક છ જ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય પર સ થ વધ સ પ દન ધર વ છ લ ખથ વધ સ પ દન અન થ વધ લ ખ બન વ ય
 • એક નફ રહ ત સ સ થ છ આ સ સ થ વ વ ધ ઑન - લ ઇન પર ય જન ઓ ચલ વ છ જ મક વ ક પ ડ ય વ ક સ ર સ, વ ક પ સ તક વગ ર ચ હ નન રચન વ ક પ ડ ય ન સદસ ય ન ઓલક સ
 • જ મ મ વ લ સ અન એમન બ સ થ ઓએ મળ ન એક વ બ પ ર ટલન સ થ પન કર અન એમણ વ ક પ ડ ય અન ન પ ડ ય મ ટ પ ર ર ભ ક ધનર શ ઉપલબ ધ કર વ Swiss award for Wikipedia
                                     
 • પ રક શન અન વ વ ચક એ વ ક પ ડ ય ન અ તન અન ક ભવ ષ યવ ણ ઓ રજ કર છ વ ક પ ડ ય જ ણ ત બન ય ક તરત જ ન આસપ સ - ત ન લ કપ ર યત મ ઘટ ડ દર શ વત
 • છઠ ઠ દ વસ છ શન વ ર એ અઠવ ડ ય ન સ તમ ત મ જ છ લ લ દ વસ છ આખ વર ષન ક લ બ વન અઠવ ડ ય હ ય છ હ દ ધર મમ વ રન ન મ, અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય પર
 • વર ષવ ર સ પ ર ણ ય દ જ વ મ ટ વર ષ : શ ત મ ટ ન ન બ લ પ ર ત ષ ક - ક લ શ સત ય ર થ ન બ લ પ ર ત ષ ક વડ સન મ ન ત મહ ન ભ વ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય પર
 • પ ર ચ ન એવ હ દ ધર મન પ ર ણ મ વર ણવ ય અન સ ર ઔર વ ઋષ ન પ ત ર અન જમદગ ન ન પ ત ઋચ ક મહ ન તપસ વ ઋષ હત ભગવદ ગ મ ડલ, જ ઞ નક શ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય
 • આપન આભ ર અન અહ આપન હ ર દ ક સ વ ગત છ જગતભરન જ ઞ ન લ ક થ લખ ય લ વ ક પ ડ ય એક ખર ખર મ ક ત વ શ વજ ઞ નક શ છ જ ન જ ય પણ ય ગ ય લ ગ ત ય સ ધ ર
 • એક એસ - ન રશ ય ન લ લસ ન મ ટ થ ડ ન ન બન વ લ ર પ છ જ સબમશ નગન અન આક રમણ ર ઇફલન વચ ચ ન શસ ત ર છ એક એસ - ય અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય પર
 • ગ ગલ ન લ એ ગ ગલન વ ક પ ડ ય જ વ એક મહત વ ક ક ષ પર ય જન હત મ ન ર જથ ગ ગલ ન લ પર ય જન બ ધ કર દ વ મ આવ છ ત મ રહ લ મ હ ત વર ડપ ર સ
 • વ ક પ ડ ય ન વ વ દ ન મ હ ત પર મ ડ ય ન ધ ય ન ખ ચ ય છ આ સ ઇટન સ થ પન વ ક પ ડ ય ર વ ય ન વપર શકર ત ઓએ મ ર ચ મ કર હત જ વ ક પ ડ ય ન ટ ક કર
 • પ રમ ણ મ વહ ચ ઇ રહ હ ય ત ત ન એવ ર પમ પ રક શ ત કરવ જ ઇએ જ ન આગળ ઉપર સહ લ ઇ થ સ ધ ર શક ય. વ ક પ ડ ય એ GFDL વ પરત સ થ વ શ ળ પ ર જ ક ટ છ
 • પ રમ ણ ત અજન ભ અથવ ભ રતવર ષન ઉત તર અન હ મવત અથવ ક પ ર ષન દક ષ ણ એમ એ દ શન વચ ચ સ મ ર પ આવ લ પર વત છ ભગવદ ગ મ ડલ, જ ઞ નક શ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય
                                     
 • મ ર - ગ યક ગઝલક ર. સ ર શ મહ ત - ભ તપ ર વ મ ખ યમ ત ર ગ જર ત. કચ છ વ ક પ ડ ય 2011 Census tables: C - 16, population by mother tongue Census of India
 • વ ક પ ડ ય પર શ ઉચ ત વપર શ ગણ ઇ શક છ અન શ નહ ત અ ગ ન સ મ ન ય મ હ ત મ ટ વ ક પ ડ ય ઉચ ત વપર શ જ ઓ. ઉચ ત વપર શ ન સ દ ધ ત ત સ ય ક ત ર જ ય ન
 • આ ઉપરથ ત ણબ દ એ ત કન ય ત મન જ પરણ વ અન ત ન થ ત ન વ શ રવ ન મ પ ત ર થય વ શ રવ ક બ ર અન ર વણ ન પ ત હત ભગવદ ગ મ ડળ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય
 • સ દ ધ, જ ન ન નવ ય ગ શ વર વગ ર ય ગ ઓ ત મ જ ગ પ ચ દ, ભરથર વ ક રમ વગ ર મહ ર જ ઓ આ ધર મન ન યમ ઉપર ચ લ ગય છ ભગવદ ગ મ ડલ, જ ઞ નક શ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય
 • બદ મન ક તર ઉમ ર દ ધ પહ લ થ ખમણ ન ર ખવ ક મ ક ત મ કરત ત ક ળ પડ જશ અન હલવ પણ દ ખ વમ સ ર નહ લ ગ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય પર હલવ વ શ લ ખ
 • પ દડ ગ ળ હ ય છ અન ત ઢ ર ખ ય છ વ છ ન વ ષ ઉપર બ રડ ન પ દડ દ શસ થ ન લગ વ પ ટ બ ધવ થ પ ડ ઓછ થત મન ય છ ભગવદ ગ મ ડળ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય
 • પ રત ય સન મ નન ભ વન ન અભ વન ક રણ ત ન મ વ શ વસન યત ન અભ વ છ ત મણ વ ક પ ડ ય સ થ સ પર ધ કરવ મ ટ મ સ ટ ઝ ન ડ યમન સ થ પન કર હત સ થ સહ - સ થ પક
 • પથર ય લ છ ર ષ ટ ર ય વ ક ષ ભ રત સરક ર. મ ળવ લ - - અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય કલ પવ ક ષ બ લ ટ ટ ર Guampdn.com, Ghost stories: Taotaomona, duendes and
 • પ રવ શત પહ લ લ ખ પર સહય ગન મ જ ર આપવ મ ટ સ ઇડ - પ ર જ ક ટ તર ક વ ક પ ડ ય શર આત કર ત ન થ બ ન પક ષ ન રસ પડ ય હત ક રણ ક ત જ એનઈ વ શ વક શન
 • ક આ જગ ય જર ર તપ ભ મ હ વ જ ઈએ અન અહ ત મન દક ષ ણ નમનય શ રદ પ ઠ મ શ રદ મ ત ન દક ષ ણન બ ઠક ન સ થ પન કર ભગવદ ગ મ ડલ અ ગ ર જ વ ક પ ડ ય
નોબેલ પારિતોષિક વડે સન્માનીત મહાનુભાવો
                                               

નોબેલ પારિતોષિક વડે સન્માનીત મહાનુભાવો

નોબેલ પ્રાઇઝ-વડા સન્માનિત મહાનુભાવો ૦ વર્ષ વિગતવાર સંપૂર્ણ યાદી જોવા માટે: વર્ષ 2014: માટે શાંતિ નોબેલ પ્રાઇઝ - કૈલાસ ભગવાન. નોબેલ પ્રાઇઝ-વડા સન્માનિત મહાનુભાવો ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર.

Users also searched:

ધ વર્લ્ડ એન્ડ વિકિપીડિયા, ભરતન, પરથમ, બનટ, વરલ, રષટરપત, ગણતર, વસત, સવતતર, મહલ, ભરતનવસતગણતર, ભરતનપરથમમહલરષટરપતનમ, સતષધવન, વકપડય, ગવરનર, જનરલ, સતષ, સવતતરભરતનપરથમગવરનરજનરલકણહત, ધવરલએનવકપડય, સવતતરભરતનપરથમમહલબનટકણહત, ઓક્ટોબર ૧૨, ઓકટબર, વિકિપીડિયા,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા.

અમારી મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!. આ પોસ્ટ ધ મેન વ્હુ સોલ્ડ હિઝ ફરારી વિશેની નથી. બોનસ: ધ મેન વ્હુ સોલ્ડ ધ વર્લ્ડ વિકિપીડિયા પર સામાન્ય રીતે કોઇપણ લેખમાં ​ખાસ કરીને કોઇ વ્યક્તિ વિશેના ઇન્ફોબોક્સ એટલે કે.

તા.૧૬.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ વડોદરા MGVCL.

કાંપની નુાંમીટર ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ માાં લબોરેટરી માાં ચકાસણી કરી ૧૬.૧૨.૨૦૧૪ ના લગાવેલ છે॰. ૫. સાંજય એ ડોંગરદીવે, ૧૬, જુના. સ્લમ કવાટણસ, નવી ધરતી. નાગરવાડા, વડોદરા. ગ્રાહકના સ્થળ. સોનું દર આજે, ભારતમાં સોનું ભાવ અને. જો કે નવેમ્બર 2016માં સુપ્રીમ કૉર્ટે ફટાકડા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો પરંતુ આ જ વર્ષે 12 સપ્ટેમ્બર 2017એ કૉર્ટે પોતાના આદેશમાં દિલ્હી એનસીઆરમાં ફટાકડાનું વેચાણ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →