Топ-100
Back

★ એપ્રિલ ૨ - ચલચિત્ર ..                                               

એપ્રિલ ૧૪

1699 – ખાલસા ખાલસા: ખાલસા પંથ જન્મ, શીખ ધર્મ માં ભાઈચારો, Nankai પંચાંગ મુજબ Nanakshahi કૅલેન્ડર. 1986 – બાંગ્લાદેશ માતાનો Gopalganj જિલ્લા માં 1 કિ.ગ્રીડ. વજન કરા પડી જતું,કે 92 લોકો મૃત્યુ કરવામાં આવી રહી છે. આ દ્વારા અત્યાર સુધી નોંધાયેલા સૌથી કરા છે. 1912 – બ્રિટિશ યાત્રી જહાજ ટાઇટેનિક,ઉત્તર એટલાન્ટા કંઈક સમુદ્ર,રાત્રે 11:35 વાગ્યે બરફ ના ILO સાથે ટકરાતા માટે સવારે અને ઘટી માં સિંક જણાવ્યું હતું કે,જે 1.517 લોકો જાનહાનિ થાય છે. 1944 – મુંબઈ વિસ્ફોટ 1944 મુંબઈ વિસ્ફોટ 1944): મુંબઇ માતાનો પોર્ટ માં ભયાનક વિસ્ફોટ કારણે 300 લોકો માર્યા ગયા હતા અને લગભગ 2 મિલિયન પાઉન્ડ વર્તમાન આશરે 1.5 અબજ ...

                                     

★ એપ્રિલ ૨

 • 1755 - કોમોડોર વિલિયમ જેમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા-વેસ્ટ કોસ્ટ,Chanhassen ગઢ,Suvarnadurg પર કબજિયાત હતી.
 • 1975 - ટોરોન્ટો,કેનેડા, સી. એન.ટાવર બાંધકામ દશાંશ થયું છે. તે 553.33 એમ 1.815.4 માવજત ઉંચાઇ સાથે વિશ્વમાં સૌથી ઊંચી બાંધકામ બની હતી.
 • 2011 - ભારે દેશ વતી રમતો ભારતીય ક્રિકેટ સંઘ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2011 અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ શ્રીલંકાના ક્રિકેટ સંઘ દ્વારા હરાવીને Vishwavijay થયું છે.
 • 1902 - "ઇલેક્ટ્રિક થિયેટર", લોસ એન્જલસ, અમેરિકા પ્રથમ સંપૂર્ણ ફિલ્મ છે કે શરૂ થાય છે.
 • 1984 - સ્કોર નેતા રાકેશ શર્મા રાકેશ શર્મા Soyuz ટી-11 Soyuz ટી-11 સ્પેસ ક્રાફ્ટ, જગ્યા ગયા અને ભારતના પ્રથમ અવકાશયાત્રી બની હતી.
                                     

1. જન્મ. (Birth)

 • 1614 - ganar, Shahjahan અને મુમતાઝ મહલ પુત્રી. અન્ય. મહિનો-સપ્ટેમ્બર 16, 1681.
 • 1781 - ભગવાન સ્વામિનારાયણ, અન્ય. 1830.
 • 1942 - રોશન શેઠ, ફિલ્મ અભિનેતા છે. (આ પ્રખ્યાત ફિલ્મ "ગાંધી મારા પગ માં"જવાહરલાલ નહેરુ પાત્ર ભજવે છે સુંદર.
                                     

2. મૃત્યુ પામ્યા હતા. (Died)

 • 1965 - મહારાજા શ્રી Shuncheng ગોહિલે ભાવનગર રાજ્યના છેલ્લા રાજવી.
 • 1872 – સેમ્યુઅલ મોર્સ, અમેરિકન સંશોધક, જે એક સ્ટાર છે ક્યારેય ઇલેક્ટ્રીકલ ટેલિગ્રાફ સંદેશો શોધ કરી જ છે. 1791.
                                     
 • પ ઠવ ય હત ત મન જન મ એપ ર લ ન દ વસ ચ ર લ સ ટ ઉન, મ સ ચ ય એટ સ ખ ત થય હત વર ષન વય ત મન અવસ ન એપ ર લ ન ર જ ન ય ય ર ક ખ ત
 • 1944 મ બઇન બ દરમ ભય નક વ સ ફ ટન ક રણ લ ક મ ર ય ગય અન લગભગ કર ડ પ ઉન ડ હ લન આશર અબજ ર પ ય ન આર થ ક ન કશ ન થય શ ક ગ
 • ઉત તર - પ ર વમ સ થ ત મ ઘ લય ર જ યન મ ખ યમ ત ર ઓન ય દ અપ ય લ છ આ ર જ યન રચન એપ ર લ ન ર જ થય લ મ ઘ લય ભ રતન ર જ ય ન મ ખ ય મ ત ર ઓ General Information
 • શ ક લ ક બ મ બ મ એપ ર લ નમસ ત લ ડન મ ર ચ ર ડ: ધ ડ ર ક સ ઇડ મ ર ચ ન હલ પ દ હલ મ ર ચ એક ગ ત ર ક
 • મ ઠ બ ન હ રમસજ પ ટ ટ એપ ર લ - જ લ ઇ એ એક આગળ પડત ભ રત ય સ વ ત ત ર ય સ ન ન હત ત મણ મહ ત મ ગ ધ સ થ દ ડ સત ય ગ રહમ ભ ગ લ ધ
 • ભ રમણકક ષ મ ગ ઠવ ય મ નવ સ જન ન ય જન Human Genome Project વર ષ પછ અપ ક ષ ક ત ર ત સમ પ ત થઇ. - દ પચ દભ ઇ ગ ર ડ પ ર ટ ગલ આઝ દ
 • તર ક પ ક ય લ મ રબ નગર અગ ય રમ ઓગસ ટ, ન દ વસ ઉપરવ સમ આવ લ મચ છ - બ ધન પ ળ ત ટવ ન ક રણ જળપ રલયન ભ ગ બન ભ ર ત ર જ થય હત ત ય રબ દ
 • દ ન ય વ બ ઓક ટ બર કચ છ અન આસપ સન વ સ ત ર મ શ રદ ધ ધ મ બન લ હ જ પ રન દરગ હ Webdunia Gujarati. Retrieved એપ ર લ Check date
 • જસવ તસ હજ જ. - મ - એપ ર લ અમરસ હજ દ વ ત ય ર યસ હજ જ. - મ એપ ર લ ઓક ટ બર રણમલસ હજ અમરસ હજ
 • મળ લ અન ય પ રસ ક ર અશ ક ચક ર મહ વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર વ ર ચક ર શ ર ય ચક ર ય દ ધ સ વ મ ડલ અત વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક
 • અસફ અલ મ - એપ ર લ એક ભ રત ય સ વત ત ર સ ન ન અન જ ણ ત ભ રત ય વક લ હત ત ઓય ન ઇટ ડ સ ટ ટ સમ ભ રતન પ રથમ ર જદ ત હત ત મણ ઑડ શ ન
 • સ ર મ ક વ સણ મળ ય છ જ સ ધ ખ ણન સ સ ક ત ન સ ચન કર છ Roy, Ruby એપ ર લ New Harappan site found in Botad village The Times of India. Retrieved
 • આન દશ કર બ પ ભ ઈ ધ ર વ ફ બ ર આર - એપ ર લ ગ જર ત વ દ વ ન, લ ખક, શ ક ષણશ સ ત ર અન સ પ દક હત ત મન જન મ અમદ વ દમ ફ બ ર આર ન


                                     
 • વ શ લ દ વગણ જન મ એપ ર લ અજય દ વગણ તર ક વ ય વસ ય ક ર પ જ ણ ત એક ભ રત ય ચલચ ત ર અભ ન ત દ ગ દર શક અન ચલચ ત ર ન ર મ ત છ ત ઓ હ દ સ ન મ ન
 • ક જ મન વસત શ ક રન પ રવ ત ન ક રણ ત ય ર ફક ત જ ટલ જ રહ ગઈ હત એપ ર લ ન સ હ ન વસ ત ગણતર મ જબ ગ રમ સ હ ન ધ ય લ હત જ ન
 • ધ ર પર ખન ત ત ર પદ હ ઠળ ક મ રન પ રક શન ફર શર કરવ મ આવ ય હત એપ ર લ મ ક મ રન મ અ ક પ રક શ ત થય હત ક મ ર સ વર ણ ચ દ રક ગ જર તન
 • છ કવ ન હ ન લ લ ત મન સ ર ષ ટ રન સ ધ ન ઉપમ આપ હત ત મન જન મ એપ ર લ ન ચ રવ ડમ થય હત ત મન પ ત ન ન મ સ દરજ હત ત મણ પ ચ - છ ધ રણ
 • ઍવ ર ડ મળ ય હત ત મન જન મ ગ જર તન અમદ વ દ જ લ લ મ આવ લ ગણ લ ગ મમ એપ ર લ ન દ વસ થય હત ત મન પ ત શ ક ષક હત ત ઓ મ ટ ર ક પ સ થય બ દ વધ
 • બ મ બ ભ રતન સ થ મ ટ શહ ર અન મહ ર ષ ટ ર ર જ યન પ ટનગર છ ત કર ડથ વધ રહ વ સ ઓ અન ત ન ર જધ ન મ બઈ ત ન વસ ત આશર કર ડ છ જ
 • એપ ર લ અન મ ર ચ ન દ વસ એ સ થ પવ મ આવ ય હત Grave danger to Ukai dam: Gujarat govt The Times of India. ઓગસ ટ Retrieved જ લ ઇ
 • ક ર યક ર મ ર ચ - એપ ર લ એમ.સ સ કલ ર ક ર યક ર એપ ર લ - એપ ર લ આર.ડબલ ય પ ર ક સ ક ર યક ર એપ ર લ - નવ મ બર એડમ ડ
 • ર જ રવ વર મ એપ ર લ ઓક ટ બર એ મલય લ મ ળન પ રખ ય ત ચ ત રક ર અન કલ ક ર હત ત મન ચ ત ર મ જ વ મળત વ શ ળ સ મ જ ક પર પ ક ષ અન
 • પ રથમ જ ન થ મ ર ચ સ ધ જનત મ ર ચ ન ન ત તર ક અન બ જ વખત એપ ર લ થ ફ બ ર આર સ ધ જનત પ ર ટ ન ન ત તર ક ત મન જન મ ફ બ ર આર
 • સરક રન ત બ હત અ ગ ર જ શ સન ક ળમ અન આઝ દ પછ પણ છ ક ન મ એપ ર લ સ ધ ત બ હદ મ બઈ ર જ યન ભ ગ હત મ ભ રતન આઝ દ મળ અન ભ રતન
                                     
 • ચ મનલ લ શ વશ કર ત ર વ દ જન મ: જ ન ગ જર ત ભ ષ ન વ વ ચક અન સ પ દક છ ત મન જન મ ગ જર તન મ જપ રમ હવ પ ટણ જ લ લ મ થય હત મ
 • વ વ ધ ર જ ય અન ક ન દ રશ સ ત પ રદ શ મ ય જ ય ગ જર તમ પ રથમ તબક ક એપ ર લ થ જ ન, દરમ ય ન ય જ ય બ જ તબક ક ન ક ષ ત ર યક ર ય જનગણન ફ બ ર આર - મ ર ચ
 • ચ ગઠન વસ ત છ બ બર નજ કન તળ વમ થ ઉદ ભવત ક ળ ભ ર નદ પહ લ ચ ગઠથ મ ઇલ દ ર વહ ત હત પર ત મ સદ ન અ તમ ત ન વહ ણ બદલ ત ત ચ ગઠ નજ કથ
 • અર જ ત સ ઘ બ ગ ળ অর জ ৎ স જન મ: એપ ર લ એક પ રસ દ ધ ભ રત ય પ ર શ ચગ યક છ ત મન જન મ પશ ચ મ બ ગ ળમ મ ર શ દ બ દ ખ ત થય હત ત મણ ત મન
 • ગ જર ત સ હ ત યમ ય ગદ ન મ ટ ય વ ગ રવ પ રસ ક ર પ ર પ ત થય હત એષ ન જન મ જ ન ય આર ન ર જ સ રતમ મય ક અન હ તલ દ દ વ ળ ન ત ય થય હત ત ણ એ
 • સ હ ત એ ભ રતમ ફ જદ ર ક ર યવ હ ઓ કરવ મ ટ ન મ ખ ય ક યદ છ આ ક યદ એપ ર લ ન ર જથ ભ રતમ અમલમ છ ત ગ ન ન તપ સ, શ ક સ પદ ગ ન ગ ર ન શ ક

Users also searched:

એપ્રિલ ૧૪, એપરલ, એપ્રિલ ૨, ચલચિત્ર. એપ્રિલ ૨,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Indian railways cancle many trains till 2 april and also run many.

FORMER DEPUTY CHAIRMEN OF THE RAJYA SABHA. NAME, TERM. Shri S. V. Krishna Moorthy Rao, 31 05 1952 to 02 04 1956. 25 04 1956 to 01 03 1962. Smt. Violet Alva, 19 04 1962 to 02 04 1966. 07 04 1966 to 16 11 1969. Shri Bhaurao Dewaji Khobragade, 17 12 1969 to 02 04 1972. Shri Godey Murahari. Gem & Jewellery Holiday List GJEPC India. Business in the week ahead: March 29 to April 2. Nazara Technologies will make its stock market debut. Automobile sales, manufacturing PMIs are the other key data points to watch out for. Moneycontrol News. To view the full content of this article, you have to be a Pro: Already a Moneycontrol Pro. Will be forced to impose lockdown in Maharashtra, warns Ajit Pawar. Decision after April 2. Maharashtra COVID Restrictions: Ajit Pawar, who reviewed the situation in the state on Friday, warned people to strictly follow COVID 19 norms otherwise the.

F. No. 2 4 2020 CL V Government of India Ministry of Corporate.

४ 4, गुड फ्रायडे Good Friday, शुक्रवार Friday, २ अप्रैल 2 April. ५ 5, गुड़ी पाड़वा Gudi Padwa, मंगलवार Tuesday, १३ अप्रैल 13 April. ६ 6, महाराष्ट्र दिवस Maharashtra Day, शनिवार Saturday, १ मई 1 May. ७ 7, ईद उल फ़ितर. ICAR News भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद. Composed by member Jungkook, in collaboration with Japanese rock band Back Number, the track will be released on April 2. Adding on to the treat, BTS will also be releasing a Japanese album, BTS, The Best, on June 16. Teaser: Film Out is an emotional ballad, teaser had several symbols. Like other.


GUIDELINE FOR MAINTENANCE OF CAPACITORS IN AC RDSO.

Addendum 1, PSB HOIT EOI 155 2020 21, 02 Apr 2021 PM, 02 Apr 2021 PM. 4. EOI Queries Response, PSB HOIT EOI 155 2020 21, 02 Apr 2021 PM, 02 Apr 2021 PM. 5. Addendum to the responses issued by BEE to the Queries of Pre Bid Meeting, RFP NECA BEE 2021, 01 Apr 2021 PM​. Trading Holidays List of Stock Market Holidays BSE. તથા 24 માર્ચથી 2 એપ્રિલ સુધી 05212 અમૃતસર ​દરભંગા ટ્રેન કેન્સલ કરવામાં આવી છે. સ્પેશ્યલ ટ્રેનોનું સંચાલન 26 માર્ચે કલાકે આનંદ વિહાર કામાખ્યા સ્પેશિયલ 04049 ​04050. A. V. Fernandez vs The State Of Kerala on 2 April, 1957. Regulation 30 1 & 2 02.04.2020 632.02 KB PDF Regulation 29 2 05.02.​2020 1012.25 KB PDF Regulation 30 1 & 2 04.04.2019 832.82 KB PDF Regulation 30 1 & 2 10.04.2018 802.49 KB PDF Regulation 30 1 & 2 03.04.2017 123 KB PDF Regulation 30 1 & 2 01.04.2016 143 KB.

General Info Kerala Legislature.

2, Late Abhimanyu Rath, 03 04 1956 to 02 04 1962. 3, Shri Akshaya Panda, 02​ 07 1980 to 01 07 1986. 4, Shri Ananga Udaya Singh Deo, 03 04 2012 to 02 04 ​2018, 07 02 2014 ceased on: 17 04 2014. 5, Shri Ananta Sethi, 03 04 1996 to 02 04 2002. 6, Shri Anubhab Mohanty, 07 02 2014 to 02 04 2020. Tenders brbnmpl. Notice Calendar of written examinations for various posts advertised by SSB DNH & SSB DD to be held during the month of April & May 2021 Notice List of Candidates for Verification of Documents for the post of Draftsman Grade –III examination held on 02 04 2019 Notice Regarding return of online examination fees.


EProcurement System for PSUs under MoD.

DSIC and Operation and Maintenance of MGPS at Isolation ward of Asansol District Hospital of West Bengal for 1 year, WBMSCL NIT 66 2021, Dated 26 03 ​2021, 02 Apr 2021 PM, 03 Apr 2021 PM. 4. DSIC and Operation and Maintenance of MGPS at Night Shelter of Suri DH of West Bengal for 1 year. Pune COVID 19 surge: Decision on lockdown after April 2. In a big relief for the Kolkata franchise, their numero uno pacer will be arriving just in time for the start of the 14th edition of the cash rich league. READ FULL STORY. ANI. PUBLISHED ON MAR 26, 2021 PM IST. Kolkata Knight Riders KKR pacer Pat Cummins will be arriving in India on April 2 for the upcoming.


Business In The Week Ahead: March 29 To April 2 Moneycontrol.

Mumbai based conglomerate, Mahindra and Mahindra Ltd on Thursday announced the appointment of Anish Shah, as the managing director and chief executive, effective from April 2, 2021. Shah will oversee operations of all Mahindra Group companies along with the bread and butter automobile and. Weekly Programme Institute of Secretariat Training & Management. 2.4.38:Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016. 38. Mandatory contents of the resolution plan. 1 The amount payable under a resolution plan –. a to the operational creditors shall be paid in priority over financial creditors and. b to the financial. Lockdown In Pune Decision On April 2, Schools And Colleges. 02 04 2020. SCM MRP Solved Problem. 02 04 2020. SCM JIT Fundamentals. 02 04 2020. SCM Syllabus. 02 04 2020. SCM Reorder Point Notes. 02 04 ​2020. SCM Unit III SC Network Design. 16 04 2020. SCM Assignment 1. 26 04 ​2020. SCM Unit IV Distribution and Transportation. 26 04 2020. SCM Assignment 2. EProcurement System of Government of West Bengal WB Tender. Hyderabad, Mar 28 UNI Sports Village and Noor Tennis Academy announced on Sunday that it will jointly conduct a tennis tournament for Under 16 boys and girls on World Autism Awareness Day, here on April 2. The tourney to be held at the academys courts in Vattinagulapally Financial District, beside.

2.4.38:Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency.

March 6, 1860, Charles John Earl Canning. April 2, 1862, G.E.L. Cotton. April 2, 1862, John Peter Grant. March 16, 1863, C.J. Erskine. March 11, 1864, H.S. Maine. March 11, 1865, H.S. Maine. March 17, 1866, H.S. Maine. March 9, 1867, H.S. Maine. February 29, 1868, W.S. Seton Karr. February 27, 1869, W.S. Seton ​Karr. IPL 2021: KKR pacer Pat Cummins to arrive in India on April 2. Thalaivi. Release Date. 23 Apr 21 Yuvarathnaa. Release Date. 01 Apr 21 The Mauritanian. Release Date. 02 Apr 21 Sulthan. Release Date. 02 Apr 21 Qismat 2. Release Date. 02 Apr 21 Seetimaarr. Release Date. 02 Apr 21 Release Date. 02 Apr 21. Flightaction, drama, thriller, hindi Release Date. 02 Apr 21. The Unholy. 1. Banks Base Rate BR w.e.f 02.04.2018 is 9.15 Allahabad Bank. North Rajasthan Buildwell Private Limited, Shailesh Dayal, 02nd April, 2021, 02nd April, 2021, 02nd May, 2021. U S Realty Private Limited, Pravin SOVEREIGN DEVELOPERS AND INFRASTRUCTURE LIMITED, Balakrishnan Venkatachalam, 15th March, 2021, 02nd April, 2021, 03rd May, 2021. PIYUSH IT SOLUTIONS.


Untitled Finance Department.

ઉત્તર પૂર્વીય રેલ્વેના મઉ જંકશન પર યાર્ડ રિમોડેલિંગના કાર્યને કારણે ટ્રેન નંબર 09165 અમદાવાદ દરભંગા સાબરમતી સ્પેશિયલ 02 એપ્રિલ, 2021 ના રોજ તેના નિર્ધારિત માર્ગ. EPublishing System, Government of India. PETITIONER: A. V. FERNANDEZ Vs. RESPONDENT: THE STATE OF KERALA DATE OF JUDGMENT: 02 04 1957 BENCH: BHAGWATI, NATWARLAL H. BENCH: BHAGWATI, NATWARLAL H. JAGANNADHADAS, B. IMAM, SYED JAFFER MENON, P. GOVINDA KAPUR, J.L. CITATION: 1957 AIR 657 1957 SCR 837 ACT:. FORMER DEPUTY CHAIRMEN OF THE RAJYA SABHA. India CSR Network is organising a webinar on Business Responsibility and Sustainability Report BRSR on Friday, April 2, 202. Please register at Meeting Registration – Zoom. The Securities and Exchange Board of India SEBI introduced new requirements for sustainability reporting by listed entities.

34 DTH channels India Swayam Prabha.

7. Date Corrigendum, HR11 III 02, 02 Apr 2021 PM, 02 Apr 2021 PM. 8. Date Corrigendum, HR01III 02, 02 Apr 2021 PM, 02 Apr 2021 05:​00 PM. 9. Date Corrigendum, HR01III 05, 02 Apr 2021 PM, 02 Apr 2021 PM. 10. Date Corrigendum, HR01III 03, 02 Apr 2021 PM, 02 Apr ​2021. A Government of India Enterprise A Maharatna POWERGRID. Goenka will be replaced by Dr Anish Shah, who is currently the Deputy Managing Director and Group Chief Financial Officer at Mahindra & Mahindra, from April 2. In November, when Chairman Anand Mahindra transitions to the role of Non Executive Chairman, Shah will become the first professional MD. Mahindra appoints Anish Shah as the MD and CEO, effective from. 02.04.2021 at 02.00pm. Date for opening of Financial Proposal I Online will be notified later. percentage rate e tenders wbtender, in two bid system Technical Bid and Financial Bid as per provision of rule 47C of the West Bengal Financial Rule Volumel are invited from. Save the date: Oscar nominated Nomadland will release in India on. 1Republic Day 26 01 2021, Tuesday on 26 01 2021 2Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19 02 2021, Friday on 19 02 2021 3Mahashivratri 11 03 ​2021, Thursday on 11 03 2021 4Holi Rang Panchami 29 03 2021, Monday on 29 03 2021 5Good Friday 02 04 2021, Friday on 02 04 2021 6Gudi Padwa. 25.03.2021 at 06.00Dm 25.03.2021 at 06.00pm 02.04.2021 at 02.00. Arman Ali Munshi, 3 4 1952 to 2 4 1954. 2. Shri Ng. Tompok Singh Manipur and Tripura Source: i Rajya Sabha Debates, 21st February, 1955 ii Elections in India, P.291 292, 3 4 1954 to 2 4 1956. 3. Abdul Latif, 3 4 1956 to 2 4 1962. 4. Shri Tarit Mohan Dasgupta, 3 4 1962 to 2 3 1967. 5. Shri Triguna Sen, 27 4 ​1967.


ESA 2 April European Space Agency.

Nashik: District guardian minister Chhagan Bhujbal said the decision about a ​lockdown in Nashik would be taken during a meeting on April 2, while urging the citizens to act responsibly to contain the spread of Covid 19 in the district, Bhujbal reviewed the Covid situation across the district with the officials. List of Holidays Bhabha Atomic Research Centre BARC. Covid 19 surge: Decision about lockdown in Pune on April 2 schools, colleges closed until April 30. The Covid 19 infection has spread at a very fast rate in Pune district in the last few weeks, with approximately 7.000 new cases being. Anish Shah to take over as MD, CEO of M&M on April 2 The. આ રીતે કેસ વધશે તો ૨ એપ્રિલ સુધીમાં ભારત સંક્રમણ મામલે સૌથી ઉપર પહોંચી જશે. છેલ્લા અઠવાડિયામાં કેસ અને મોતનો આંકડો વધ્યો ફેબ્રુઆરી કરતા માર્ચમાં સંક્રમણ પાંચ.

Closed days Tata Memorial Centre.

Sl.No. Code, Name Code, Duration, Course Director, No. Of Participants, Venue​. 1, LA 100, CSS Level A, 01 Mar,2021 To 26 Mar,2021, Ashwani Kumar Batra, Not Defined, OUTSIDE ISTM. 2, LB 104, CSS Level B, 01 Mar,2021 To 02 Apr,​2021, Dhanesh B, Not Defined, OUTSIDE ISTM. 3, LA 101, CSS Level A. Pawan Goenka to step down as M&M MD, Anish Shah to take over. 2001: On 2 April 2001, the Sun unleashed a major solar flare, with the event being observed by the ESA NASA SOHO spacecraft. It was classified as an X17 flare, the strongest flare since 16 August 1989 when an X20 flare occurred. It was slightly more powerful than the famous 6 March 1989 flare which was related to the. Report SINGLE pages 02 4 12 FN.cdr Citi Bank. The Frances McDormand starrer Nomadland will release in India on April 2. The film is nominated in six categories at the upcoming Oscar Awards including Best Picture, Best Director and Best Actress, and has won the Best Picture and Best Director awards at Golden Globes Awards 2021. New Delhi.


Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI.

The Appointments Committee of the Cabinet approved the extension in the tenure of professor VijayRaghavan as the PSA for a period of one year beyond April 2, 2021, i.e. upto April 2, 2022, it said. The office of the PSA to the Government of India was established in November 1999 by the cabinet. Prof. Jamal Farooquie Department of Business Administration AMU. Posts till April 2. UPMRCL Recruitment 2021: Interested and eligible candidates can apply for the positions online at on or before April 2, 2021, until pm. READ FULL STORY. By hind Edited by Akhilesh Nagari, Hindustan Times, New Delhi. PUBLISHED ON MAR 13, 2021 PM IST. NTPC Limited eProcurement Portal. Providing Flooring For Corridor And Portico At MS SBU, BE BG. 03 204347 2021​, 01 Apr 2021 PM, 02 Apr 2021 AM. Decision on lockdown in Nashik on April 2: Bhujbal Nashik News. ICAR News. Volume 26 No 3 July September 2020 Volume 26 No. 2 April June​. Will Maharashtra reimpose complete lockdown amid spike in COVID. He succeeds incumbent MD and CEO Pawan Goenka, who retires on April 2, the company said in a statement. This follows the companys top management succession announcement on December 20, 2019. Shah joined M&M in 2015 as the group president for strategy and led strategy development built.


Buy The Sinking of the SS Titanic April 14 15, 1912 Book Online.

Monday, April 12: Fresh spell of rains are all set to lash parts of north India from April 14, Wednesday onwards. These bouts of rain, along with thunderstorms are brought by a series of incoming western disturbances WD. Over the weekend, a WD brought light to moderate rain and snow over the region. Kiran Singh And Others vs Chaman Paswan And Others on 14 April. Order Escalation of COVID Beds in GNCTD Hospitals Dt 14 APR. 14th April 2021​. Order Linkages of Pvt hospital to Hotel Dt 14 Apr. 14th April 2021. Order Requisition to CPA for all consumable for COVID Dt 14 Apr. 14th April 2021. Order to requisition material removed from Chhatarpur CCC Dt 14 Apr. Ms. Hina Abidi Schools AMU Girls School AMU. Thackeray Govt to decide after April 14, new guidelines likely to be announced today. Maharashtra COVID Crisis: State Health Minister Rajesh Tope on Monday said that a final decision on lockdown will be taken after April 14.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →