Топ-100
Back

★ મુઘલ સ્થાપત્ય - સ્થાપત્ય ..                                     

★ મુઘલ સ્થાપત્ય

 • દરમ ય ન, મ ઘલ સ મ ર જ યએ ઉચ ચકક ષ ન ક ન દ ર ત વહ વટ ત ત રન સ થ પન કર ન વ વ ધ પ રદ શ ન જ ડ ય હત ઉત ક ષ ટ કક ષ ન સ હ ત ય, કલ અન સ થ પત ય સ થ મ ઘલ ન
 • પ છળથ મ ઘલ સ મ ર જ ય, ગ જર ત સલ તનત અન સ ધ મ સ લ મ શ સ ત ક ટલ ક રજવ ડ ઓએ ગ જર ત પર શ સન કર ય આમ, સમગ ર ર જ યમ ઇન ડ - ઇસ લ મ ક સ થ પત ય જ વ
 • ઇસ લ મ ક સ થ પત યન વ ક સ કર ય મ ઘલ સ મ ર જ યન શ સનમ મ ગલ સ થ પત ય વ કસ ય હત ત ય રન ભ રત ય - ઇસ લ મ ક સ થ પત ય ઉત ક ષ ટ ગણવ મ આવ છ ત જમહ લ
 • ભ રતમ આવ લ જ ન દ લ હ ન મ ખ ય મસ જ દ છ ત ન બ ધક મ ત જમહ લન સર જક મ ઘલ સમ ર ટ શ હ જહ દ વ ર શર કરવ મ આવ ય હત અન ઈ.સ. મ પ ર ણ થય
 • ગ જર ત ર જ યન વડ દર શહ રન પ રત પનગર વ સ ત રમ આવ લ એક સ મ રક છ જ મ મ ઘલ બ દશ હ અકબર દ વ ર ન મ ય લ ગ જર તન સ બ ક ત બ દ દ ન મ હમ મદ ખ નન કબર આવ લ
 • મ ઘલ ક ળમ લગભગ જ ટલ સ બ ગ જર ત પર ર જ કરત જ મ ભવ ષ યન મ ગલ સમ ર ટ જહ ગ ર, શ હજહ અન ઔર ગઝ બન સમયક ળ પણ આવ છ મ સદ ન અ ત મ ઘલ સ બ
 • હત ય કર અન કચ છન શ સક બન ય હત હમ રજ ન બ પ ત ર ક નગરજ અન સ હ બજ મ ઘલ સમ ર ટ હ મ ય ન શરણમ દ લ હ ભ ગ ગય સ હન શ ક ર દરમ ય ન, બ ભ ઈઓએ સ હ
 • શ ર ષ ઠ નમ ન બન વ ય સ ગ રહ લયન ઇમ રતન સ થ પત ય મર ઠ શ લ ય ર પ યન શ લ પ ર થ ન ન શ લ અન મ સ લ મ સ થ પત ય શ લ ઓન મ શ રણથ ત ય ર કરવ મ આવ લ છ
 • મ હમ મદ બ દ ન મ આપ ય આ શહ ર વસ વત વર ષ લ ગ ય અ ત આ શહ ર ઇ.સ. મ મ ઘલ સમ ર ટ હ મ ય ન હ મલ ઓમ ન શ પ મ ય કહ વ ય છ ક ચ પ ન ર શહ રન ત ન
 • મદદ Narhari K. 1909 - Bhatt, Gujarat, 1972 સરખ જ ર ઝ ન અધ ક ત વ બસ ઇટ મ ઘલ સ થ પત યમ જ ળ ક મ અમદ વ દ અ ગ ન આ લ ખ સ ટબ છ તમ આમ ઉમ ર કર ન
 • ગ જર તમ ઇસ લ મ ક સ થ પત યન શર આત કર હત અન ત ન શ લ જ દ છ મસ જ દન સ થ પત ય ઇન ડ - ઇસ લ મ ક સ થ પત યન વ ક સન શર આત ચ હ ન ત કર છ ત ન સ થ પત યમ
                                     
 • મક ક ન હજ પઢવ જત આવત ધ ર મ ક લ ક ન સ ખ ય પણ વ શ ષ રહ ત હત ત થ મ ઘલ સરક ર આ મહત વન શહ રન મર ઠ ત મજ અન ય પ રજ થ રક ષણ આપવ સમગ ર શહ ર ફરત
 • વધત ગઇ અન હવ શ હર પન હ ન બહ ર પણ નવ શહ ર વ કસ ચ ક ય હત ત થ મ ઘલ સરક ર આ મહત વ ન શહ રન મર ઠ ત મજ અન ય પ રજ થ રક ષણ આપવ સમગ ર શહ રન
 • એમ ત ન અ દર રહ લ દ વન ગર અન ફ રસ લખ ણ પરથ જ ણવ મળ છ ત ગ જર તન મ ઘલ સ બ હ દર ક લ નખ નન દ વ ન રઘ ન થદ સ દ વ ર ઇસ  - મ સ બ ન શહ રમ
 • મહ લ નગર કહવ સ ર રહ શ આ ભ રતન સ થ મહત વપ ર ણ ક લ લ છ ભ રતન મ ઘલ બ દશ હ બ બર, હ મ ય અકબર, જહ ગ ર, શ હજહ અન ઔર ગઝ બ અહ રહ ત હત
 • દરમ ય ન ક થક ટ ર વ ર યધણ રત નન બ જ પ ત ર દ દ જ ન અપ ય મ સદ મ મ ઘલ વઝ ર અબ લ - ફઝલ ઇબ ન મ બ રક ત ન કચ છન એક મ ખ ય ક લ લ તર ક વર ણવ ય હત
 • થઇ હત જ સ ધ સત ત મ રહ જ સમય અકબર ગ જર ત પર વ જય મ ળવ ત ન મ ઘલ સ મ ર જ યમ સમ વ લ ધ હત મ સદ મ મર ઠ ઓએ ત ન પર વ જય મ ળવ ય હત
 • અસ ત ત વમ રહ ય હત પ ત ન દર ય ક ન ર ઉપ સન ન સ થળ અન વ શ વ ક સ સ ક ત સ થ પત ય તર ક જ ણ ત ગ વ ન મ લ ક ત દર વર ષ મ ટ સ ખ ય મ આ તરર ષ ટ ર ય અન
 • બ રહ મ મ દ ર, શ વ મ દ ર, જ ન મ દ ર, પ રન દરગ હ, સ મ ત ન હવ લ ઓ તત ક લ ન સ થ પત ય કલ ન અન ખ પ રત ક છ ર ણ સ ગ ન ર ણ કર મવત દ વ ર શર કર વવ મ આવ લ
 • સ ન ધ યમ ત ન પ રત ષ ઠ કરવ મ આવ હત સમયક ળન પર વર તન સ થ જ ય ર મ ઘલ સમ ર ટ બ બર ગ પ ચલ પર અધ ક ર કર ય પછ ત આ વ શ ળ મ ર ત ઓ જ ઈ ક ર ધ ત થઈ
 • સ ક ત હત ક મ ક મધ ય એશ ય મ મ ળ ધર વત આ ર જવ શ પર પર શ ય ન કળ સ થ પત ય ભ ષ અન સ હ ત યન પ રભ વન ઊ ડ અસર હત ત ન સ થ સ થ હ મ ય એ બહ
 • એક મ ટ ઘ મ મટ છ મ ટ ભ ગન મ ઘલ મકબર ઓન જ મ જ આન મ ખ ય ભ ગ ફ રસ સ થ પત ય શ લ મ જ વ મળ છ મકબર ન મ ળ આધ ર એક વ શ ળ બહ - કક ષ ય સ રચન છ આન
 • 19.90151 75.320195 બ ધ ય લ સ થપત અત - ઉલ લ હ, હ સપત ર ય સ થ પત ય શ લ ઓ મ ગલ સ થ પત ય સમર પ ત દ લર સ બ ન બ ગમ મહ ર ષ ટ ર, ભ રતમ સ થ ન
                                     
 • ચર ચન પ રભ ત વન પતન થવ થ પ ર જન બ નસ પ રદ ય ક ઝવ ર ત તર ક છ ટ મળ મ ઘલ ય ગન આવ ય બ દ ભ રતમ પ ર જ જ ણ ત બન ય અન ત 18મ સદ સ ધ ત જ પ નમ

Users also searched:

મુઘલ સ્થાપત્ય,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →