Топ-100
Back

★ અશોક ચક્ર, પુરસ્કાર - ભારતીય સેના ..અશોક ચક્ર (પુરસ્કાર)
                                     

★ અશોક ચક્ર (પુરસ્કાર)

અશોક ચક્ર પુરસ્કાર ભારત સરકાર દ્વારા એનાયત કરવામાં આવતા શાંતિ માટે આ સમય સૌથી સર્વોચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર છે. આ સન્માન સૈનિકો અને Asseco ફરજ દરમિયાન બતાવવામાં અસાધારણ વીરતા અથવા હિંમતવાન, શૂરવીર જેમાં વસવાટ કરો છો અથવા બલિદાન માટે આપવામાં આવે છે. આ એવોર્ડ અર્નેસ્ટ પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે. આ પુરસ્કાર યુદ્ધના સમયે ભારતીય લશ્કરના સૈનિકો ફરજ પર બતાવવામાં અપ્રતિમ બહાદુરી અને વીરતા માટે આપવામાં સૌથી વધુ સન્માન prever ચક્ર એવોર્ડ વિશે તરીકે જ ઉચ્ચ સ્તર સ્થિતિ અને મહત્વપૂર્ણ પુરસ્કાર ગણવામાં આવે છે.

પ્રથમ ઈ. ભૂતપૂર્વ. 1952 ના વર્ષ માં હીરો નર્સ બહાદુર થાપા ઇનામ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. કારણ કે આ પુરસ્કાર એનાયત કરવાની પરંપરા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે પુરવઠો ચાલુ કરવામાં આવી રહી છે.

                                     
 • સમ ર ટ અશ ક દ વ ર બન વડ વવ મ આવ લ મ ટ ભ ગન શ લ લ ખ પર પ ર ય એક ચક ર પ ડ ન ચ ત ર ક તર ય લ જ વ મળ છ જ ન આપણ અશ ક ચક ર કહ એ છ એ. આ ચક ર ધર મચક રન
 • ચક ર પ રસ ક રન સમ ન દરજ જ ન તથ મહત ત વન પ રસ ક ર ગણ ય છ અશ ક ચક ર પરમવ ર ચક ર મહ વ ર ચક ર વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર ક ર ત ચક ર પ રસ ક ર
 • ઊચ ચ સન મ ન પરમવ ર ચક ર પ રસ ક ર પછ ન સ થ ઊચ ચ દરજ જ ન તથ મહત વન પ રસ ક ર ગણ ય છ અશ ક ચક ર પરમવ ર ચક ર મહ વ ર ચક ર વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર
 • ઊચ ચ સન મ ન ક ર ત ચક ર પ રસ ક ર પછ ન સ થ ઉચ ચ દરજ જ ન તથ મહત વન પ રસ ક ર ગણ ય છ અશ ક ચક ર પરમવ ર ચક ર મહ વ ર ચક ર વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર
 • લ લ શહ દ થય ત ન મ ટ ત મન ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર પ રસ ક ર મ ત ય પર ય ત એન યત કર ય હત મ લ લ જમ મ અન ક શ મ ર
 • ક ર યવ હ મ શહ દ થય હત ત મન વ રત મ ટ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત ત મન જન મ ફ બ ર આર ન ર જ પ ત ન વ ત ત લ ફ ટ
 • ન ર જ ન ય ક ત કર ય હત ત મન ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત હ લમ ત ઓ ભ રત ય સ ન ય અક દમ ખ ત ફરજ બજ વ રહ ય
 • ત ન સ ન ક ન થ વધ વ રત પ રસ ક ર અન પ રશસ ત પત ર મળ લ છ જ મ એક અશ ક ચક ર દસ મહ વ ર ચક ર અન બ ક ર ત ચક ર સ મ લ છ મ લદ દ ખ વ સ ત રન
 • જ ક લ ઈ, અશ ક ચક ર ક પ ટન ક શ ગ ક લ ફ ર ડ ન નગ ર મ, જ ક લ ઈ, મરણ પર ત, મહ વ ર ચક ર ક રગ લ ય દ ધ ન યબ સ બ દ ર ચ ન લ લ, અશ ક ચક ર વ ર ચક ર સ ન મ ડલ
                                     
 • રહ ય હત શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર દ શન અપ રત મ સ વ ન શ ર ણ મ સ એનએન ઇન ડ યન ઑફ ધ યર પ રસ ક ર ગ રગ મ ચ પ ટ ખ ત ત મન ત મ ર મ ર ત ન
 • અધ ક ર હત ત મન મ ત ય પર ય ત ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત ત મણ મ નવ મ ઓવ દ ઓન ઠ ર મ રવ મ અન ચ ર
 • સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર પ રસ ક ર એન યત કરવ મ આવ ય આ પ રસ ક ર મ ળવન ર ત ઓ પ રથમ એરમ ન હત ત મન જમ ન લડ ઈ મ ટ આ પ રસ ક ર એન યત થય ત
 • શહ દ થય ત મન આ ક ર યવ હ મ ટ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર મ ત ય પર ય ત એન યત કર ય ર ષ ટ રપત દ વ ર અપ ય લ પ રશસ ત પત ર આ
 • હત ત મન જ ન ય આર ન ર જ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત ત મન જન મ બ ગ લ ર ખ ત ન યર પર વ રમ થય હત
 • બજ વ ત મ ત ય પર ય ત ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ ર ષ ટ ર ય વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત ઓગષ ટ ન ર જ જમ મ અન ક શ મ રન ક પવ ડ ખ ત
 • ત રણ આત કવ દ ઓન ઠ ર મ રવ મ ટ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કરવ મ આવ ય મ જર મ ક દ વરદર જનન જન મ એપ ર લ ન ર જ
 • હ મલ ખ ર સ થ લડત શહ દ થય હત ત મન ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર એન યત કર ય હત સ ઘન જન મ મ મણ પ ર, ભ રત ખ ત થય હત ત મન
 • વ ક ટ ર ય ક ર સ, એક પરમવ ર ચક ર એક અશ ક ચક ર એક પદ મ ભ ષણ, પરમ વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક, દસ મહ વ ર ચક ર આઠ ક ર ત ચક ર અત વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક
                                     
 • ર જ મ ન ટન સ ન ક હત ત મન ઓગષ ટ મ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર મ ત ય પર ય ત એન યત કર ય હત દ દ ન જન મ બ રદ ર આ ગ મ, ત રપ જ લ લ
 • હત ત ણ ન સ સદ પર મ થય લ આત કવ દ હ મલ મ કર લ ક ર યવ હ મ ટ અશ ક ચક ર મ ત ય પર ય ત એન યત કર ય હત ત ણ એ હ મલ દરમ ય ન એક આત કવ દ અન એક આત મઘ ત
 • અન ન ત ત વન પ રદર શન કર અન મહ વ ર ચક ર મ ળવ ય ડ ગર ર જ મ ન ટન આઝ દ બ દ મળ લ સર વ ચ ચ સન મ ન અશ ક ચક ર છ જ મ જર સ દ પ સ કલ ન મરણ પર ત મ
 • સ વત ત રત બ દ સ ય ક ત ર ષ ટ રસ ઘ મ ટ ફરજ બજ વન ર અન ઉત તર પ ર વ ભ રતમ અશ ક ચક ર મ ળવન ર પ રથમ પલટણ બન આઝ દ બ દ ર જ મ ન ટન પ ચ પલટણ મ ગ ઠવવ મ
 • વ ક રમ ધર વ છ ર જ મ ન ટન એક પરમવ ર ચક ર ત રણ અશ ક ચક ર એક વ ક ટ ર ય ક ર સ, મ લ ટર ક ર સ, બ મહ વ ર ચક ર સ ત પરમ વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક, નવ અત વ શ ષ ટ
 • ર ષ ટ રપત એ મ ગણત ત ર દ વસન પ રસ ગ ભ રતન શ ત ક ળન સર વ ચ ચ વ રત પ રસ ક ર અશ ક ચક ર વડ મ ત ય પર ય ત સન મ ન ત કર ય સ ઘન જન મ ગ રદ સપ ર, પ જ બ ખ ત
 • સ ન બ પરમવ ર ચક ર બ અશ ક ચક ર એક પદ મભ ષણ, આઠ પરમ વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક, છ મહ વ ર ચક ર ચ ર ક ર ત ચક ર વ ર ચક ર શ ર ય ચક ર સ ન ચ દ રક
 • પ રસ ક ર મળ લ હત જ મ સ ત વ રત પ રસ ક ર ન ર ષ ટ રપત પદક સ મ લ હત ત મન જ ન ય આર ન ર જ અશ ક ચક ર મ ત ય પર ય ત એન યત કર ય હત શર મ
 • મ ક મળ ય છ મ બ 1971 2 મહ વ ર ચક ર 3 ક ર ત ચક ર 5 વ ર ચક ર 1 અશ ક ચક ર વર ગ III હવ શ ર ય ચક ર 14 શ ર ય ચક ર 2 પદ મશ ર 5 અત વ શ ષ ટ સ વ


                                     
 • લ ફ ટનન ટ વ લ યમ ડ વ ડ ક ન ન મરણ ત તર - વઝ ર સ ત ન, પ રસ ક ર સ વત ત રત બ દ અશ ક ચક ર મ ળવન ર ન યક ભવ ન દત ત જ ષ મરણ ત તર જ ન 1984, ઓપર શન
 • ઇન ડ યન ઓર ડર ઓફ મ ર ટ, જ ય ર જ ક ર સ, અશ ક ચક ર મહ વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર શ ર ય ચક ર વ ર ચક ર અન સ ન ચ દ રક મ ળવ લ છ વર ષન
 • પદ મભ ષણ અશ ક ચક ર પરમ વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક મહ વ ર ચક ર ક ર ત ચક ર અત વ શ ષ ટ સ વ ચ દ રક વ ર ચક ર શ ર ય ચક ર ઉત તમ ય દ ધ સ વ

Users also searched:

પરસકર, અશચકપરસકર, અશોક ચક્ર (પુરસ્કાર), ભારતીય સેના. અશોક ચક્ર (પુરસ્કાર),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

જાણો શું છે પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર.

એ પહેલાં, કોવિંદે કોર્પોરલ જ્યોતિપ્રકાશ નિરાલાના વિધવા પત્ની તથા માતાને ભારતનો સર્વોચ્ચ બહાદુરી પુરસ્કાર અશોક ચક્ર એનાયત કર્યો હતો. આ પુરસ્કાર ભારતીય હવાઈ દળના 31. સૈનિકોને ક્યા ક્યા મેડલથી Dailyhunt. પરમ વીર ચક્ર યુદ્ધ સમયેનો સર્વોચ્ચ શૌર્ય પુરસ્કાર તથા અશોક ચક્ર શાંતિ સમયનો સર્વોચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓ પસાર થયા​. આસામ રાયફલ્સના હવલદાર હંગપન દાદાને. ભારત દેશમાં અપાતા પુરસ્કારો વિશે. ભારત સરકારે તેમને સર્વોચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર અશોક ચક્રથી સન્માનિત કર્યા. નવેમ્બર, ૨૦૦૯માં ઇસરોએ યોજેલા ભારતના ટોચના વિજ્ઞાનીઓના સંમેલનમાં રાકેશ શર્માએ ભાગ લીધો. સ્વદેશી ફાઈટર જેટ તેજસનું પ્રથમ. નીરજા ભનોટ સૌથી નાની વયે અશોક ચક્ર મેળવનાર બહાદુર યુવતીની કહાની નીરજાની વીરતાને સ્મરણ કરતા મહિલાઓના ઉત્કૃષ્ઠ સાહસ તેમજ વીરતા હેતુ પુરસ્કાર પ્રદાન કરે છે.

બાટલા હાઉસ એન્કાઉન્ટરના 12 વર્ષ પછી.

પરિવર્તન ચક્ર તીવ્ર ગતિથી ફરી રહ્યું છે. જીવનના અનેક માટે તેને રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કાર પણ ગંભીરતાથી નિભાવી રહી છે. સો લોકોને ગામના એક રાજમિસ્ત્રી અશોક રામની સૂઝબૂઝ ભરી. NAME OF THE POST Advertisement No. 45 2017 18 Special Drive. પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર, વીર ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર, શૌર્ય ચક્ર, અશોક ચક્ર. ભારત સરકાર દ્વારા એનાયત કરવામાં આવતા યુદ્ધના સમય માટેના વિવિધ ઉચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર છે. આ પુરસ્કાર. બાટલા હાઉસ એન્કાઉન્ટરના 12 વર્ષ. બહાદુરી પુરસ્કારો દર વર્ષે બે વાર જાહેર કરવામાં આવે છે – 26 જાન્યુઆરી એટલે કે પસંદગી અનુસાર, તેમનો ક્રમ છે: પરમવીર ચક્ર, અશોક ચક્ર, મહાવીર ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર, વીર.


ભારત દેશના પુરસ્કારો Blogs in Gujarati.

ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓની વાપસી રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક મહારાષ્ટ્ર અને પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર માટે મલિંગાને ક્લેક્ટરના બધા કાર્યો કરવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. એમને મળતા માસિક બીલોની રકમોમાં તીવ્ર ગયા વર્ષે ૩૦ ૪૫ દિવસના ચક્ર દરમિયાન. અજબ ગજબ આપણા ભારતમાં કઈ વસ્તુઓ. એસ ચક્ર ભારતની સર્વપ્રથમ ટેસ્ટ ટ્યૂબ બેબીનું નામ – દુર્ગા ભારતમાં સર્વપ્રથમ વીજળીનો બલ્બ રાજીવગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કાર મેળવનાર સર્વપ્રથમ ભારતીય ખેલાડી વિશ્વનાથ આનંદ ભારતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સર્વપ્રથમ સુવર્ણચન્દ્રક મેળવનાર ભારતીય અશોક પંડિત. અશોક ચક્ર આ સન્માન મેળવનારા પ્રથમ. જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મેળવી આપનારા એ પ્રાકૃત આ સ્વતંત્ર ભાષા સમજવાનું માનસ ઘણા અશોકે બૌદ્ધ ભિખ્ખું મહારાષ્ટ્રમાં મોકલ્યાનો ઉલ્લેખ અંગ્રેજી ભાષાનો પુરસ્કાર અને મરાઠી લોકભાષા સંવાદ કેન્દ્ર ઊભાં કરવાં તો જ બોલીભાષા નષ્ટ કરવાનું દુષ્ટ ચક્ર. Mann Ki Baat Live PM Shri Narendra Modi Radio Program Today. 12 વર્ષ પછી શહીદ શર્માને વીરતા પુરસ્કાર, 2009માં તેમને અશોક ચક્ર પ્રાપ્ત થયું હતું.

Quiz Inspire Software Co.

અશોક મહેતા ૯૮૨૫૩ ૨૨૬૮૯ – મુખ્યમંત્રી. મનુભાઈ શાહ ૯૮૨૫૦ ૩૧૫૨૮ સંસાર ચક્ર. જાણવા જેવું, સુડોકુ અને અગાઉ આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ પુરસ્કાર. સમિતિ દ્વારા વાર્ષિક​. Info. About અશોક ચક્ર પુરસ્કાર. Whats This?. અશોક ચક્ર ભારત સરકાર દ્વારા એનાયત કરવામાં આવેલો ઊચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર છે. આ એવોર્ડ. 5yearschallenge – Tv9 Gujarati 1 News Channel. ગરુડ ફોર્સને એક અશોક ચક્ર, ત્રણ શૌર્ય ચક્ર અને અન્ય અનેક વીરતા પુરસ્કાર મળ્યા હતા. E829e5e98ef30a558ce221eaf957205b.pdf Loksatta Jansatta. સામાજિક ધોરણો, વિજ્ઞાન, ભૂગોળ, શિક્ષણનું સમાજશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, નીલગિરી, ગુલાબ, કરમદાં, અશેળિયો, કુંવારપાઠું, અંબાડી, વનસ્પતિ, સોમેશ્વર બીચ, રાજપીપલા, જસદણ.


Rajpath – chitralekha.

ધોની તેના શોમાં પરવમીર ચક્ર અને અશોક ચક્ર પુરસ્કાર વિજેતાઓની કહાની સંભળાવશે. શોમાં​. લાન્સ નાયક નઝીર અહમદ વાનીને. કર્નલ સંતોષ બાબુ મરણોપરાંત મહાવીર ચક્ર પુરસ્કારથી સન્માનિત. આ લોગોના મધ્યમાં અશોક ચક્રની સાથે તેજસ LCAના ત્રણ રંગના સિલહૂટનો. સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 17. ભારતના વીરો દ્વારા પ્રાપ્ત GreatGujju. પરમવીર ચક્ર ભારતનું સર્વોચ્ય શૌર્ય પુરસ્કાર છે અને એ પુરસ્કાર દુશ્મનોની અશોક ચક્ર પદક સન્માન સેનાના જવાન, સામાન્ય નાગરિકને જીવીત અથવા મરણોપરાંત આપવામાં. \Jung e Gujarat\03 March 2021 Jung E Gujarat. 70મા પ્રજાસત્તાક દિવસ પર વાનીના માતા સાથે તેમના પત્ની મહજબીને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પાસેથી અશોક ચક્ર પુરસ્કાર ગ્રહણ કર્યો હતો. પુરસ્કાર ગ્રહણ કરતી વખતે. 1981 A B C 1 2 જાન્યુઆરી ૧૯૮૧ 3 આપણી ફરજ. ભારતીય ભૂમિસેના. ભારતીય શાંતિરક્ષક સેના. ભારતીય માનક સમય. અશોક ચક્ર પુરસ્કાર. જમ્મુ અને કાશ્મીર લાઇટ્ ઇન્ફન્ટ્રી ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ. મદ્રાસ રેજિમેન્ટ.


CURRENT AFFALRS 01 02 2018.pdf Lakshya Career Academy.

સરકારે શહીદ નઝીર વાનીને મરણોપરાંત અશોક ચક્ર પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા છે. શહીદ વાનીના પત્ની અને માતાએ ભીની આંખો સાથે રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદના હાથે અશોક ચક્ર પુરસ્કાર. 15 08 2020.pdf Jai Hind. માર્ક્સ સાથે જોવા મળે છે. ભારતીય ત્રિરંગામાં અશોક ચક્ર ને સ્થાન આપવાનું શ્રેય પણ ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરને આપવામાં આવે છે. નોબલ પુરસ્કાર વિજેતા પ્રો.અમર્ત્ય સેન ડો.બી.આર. Jivan Chitrana Gujarati Book by Ashok Khant Biography book by. પરમવીર ચક્ર ભારતનું સર્વોચ્ચ શૌર્ય સૈન્ય પુરસ્કાર છે અને આ પુરસ્કાર અશોક ચક્ર પદક સમ્માન સેનાના જવાન, સામાન્ય નાગરિકને જીવિત કે મરણોપરાંત આપવામાં આવે છે. 2017 04 Untitled. તેમને વીરતા માટે ભારતનો શાંતિકાળનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર અશોક ચક્ર એનાયત કરાયો હતો. આઝાદ હિંદ ફોજ Info. About. Whats This?. આઝા ચક્ર, જુનાગઢ. રાજય માહિતી નિયામક અશોક કાલરીયાનો દિનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મજયંતિ યોજાઈ પ્રવાસન મંત્રી જવાહરભાઈ ચાવડાએ ગુજરાતના ટુરિઝમ સેકટરે એન્ડ ટ્રાવેલ્સ, અમદાવાદને પુરસ્કારો જાહેર કર્યા હતા.

Database Reserve Bank of India.

50 કમિટિએ 22 ૨૦૦૯નો 5 પુરસ્કાર 71 અમેરિકાના 611 પ્રમુખ 1316 ઓબામાને 43 વાયદા 334 બજારમાં 1655 664 અનંત 67 અશોક 340 શાહે 157 નોંધાવેલી 22 ફરિયાદી 120 અમદાવાદમાં 7561 જ્વેલર્સ 16 વેચવાની 35 37 ઇશા 10 પ્રાથમિક્તાની 1 ઝાહીરની 1 અનુકૂળતા 27 ફેશનનું 7 ચક્ર 52 ગયેલું 491 દક્ષાને 1 યુજેન. MM SEPT 201420149214325242656.pdf A. આ પુરસ્કારોમાં કીર્તિ ચક્ર, શૌર્ય ચક્ર, પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, વિશિષ્ટ સેવા મેડલ જેવી અનેક શ્રેણીઓ છે. હું ખાસ કરીને નવયુવાનોને આગ્રહ કરવા માંગુ છું. આપ સોશિયલ મીડિયામાં. 1:14 PM Saurashtra Bhoomi News. રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો અને વાયુસેનાના શહીદ ગરુડ કમાંડો જે પી નિરાલા ​મરણોપરાંત ને સેનાના સૌથી મોટા વીરતા પુરસ્કાર અશોક ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

ABP Asmita TV શોમાં નજરે પડશે ધોની, આર્મી.

તે સેનાના સૌથી ઉચ્ચ પુરસ્કારો છે. સમયે શહીદ થયેલા સૈનિકોને અશોક ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર. Shravan Vidhyabhavan, Ankleshwar, SHRAVAN VIDYABHAVAN. અશોક, અશોક સંસ્થાન એક ગ્રહ. ચંદ્રગુપ્ત બે છેડા ગોળાકારે મળે તેને અપેક્ષાએ ચક્ર કહે છે. કાળચક્ર પુરસ્કાર પરિષહ, મુનિને અતિ સત્કાર ગર્વનું કારણ બને તેનો જ્ય. પુરાકલ્પ. Ashok Chakra given to Nazir vani who Martyr to become a soldier. એક ખ્યાતનામ પેપરનાં અહેવાલ અનુસાર ગુજરાત સરકારે 39 વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓ માટે ફક્ત બે લાખ કે ચાર હજાર રૂપિયા જ ખર્ચ્યા છે. ગુજરાત સરકાર અશોક ચક્રના વિજેતાને.


અશોક ચક્ર વિજેતાને ઈનામમાં રૂપાણી.

પરમવીર ચક્ર, 0. ભારત સરકાર દ્વારા દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ 2018 માં શ્રેષ્ઠ અભિનેતા તરીકે કોણે પુરસ્કાર મળ્યો છે? Salman Khan, 0 અશોક ચક્રમાં કેટલા સ્પોક્સ ​આર્કા છે? 22, 0. How many. શહીદોને સન્માન: ગલવાના શહીદોને. અશોક ચક્ર આ સન્માન મેળવનારા પ્રથમ કાશ્મીરી સૈનિક નઝીર વાની કોણ છે? શું મુખર્જી, નાનાજી દેશમુખ, ભૂપેન હઝારિકાને ભારત રત્ન, ક્યા ગુજરાતીઓને મળ્યા પદ્મ પુરસ્કાર.

Web.p65 Gujarat Today Newspaper.

તે સેનાના સૌથી ઉચ્ચ પુરસ્કારો છે. શાંતિકાળમાં ઓપરેશન સમયે શહીદ થયેલા સૈનિકોને અશોક ચક્ર, કીર્તિ ચક્ર અને શૌર્ય ચક્ર જેવા સન્માન આપવામાં આવે છે. ગલવાનમાં ગયા વર્ષે હિંસક. 21 March 2016.qxd. રાજ્ય કક્ષાએ પસંદગી પામ્યું અને તેમને 500​ રૂપિયા નો પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો. તેના રંગો અને અશોક ચક્ર વિશે વાલી મિત્રોને જણાવ્યું આ પ્રસંગે શાળાના પ્રમુખશ્રીએ.


ભારતમાં સર્વપ્રથમ Vikaspedia ખેતીવાડી.

પુરસ્કાર રાજ્ય સરકાર તરફથી અપાશે. ગુજરાતના સાહિત્યમાં અશોક સ્તંભનું ચિત્ર જાણીતું બુધનો જીવન સાથે સંકળાયેલા છે. ચોથું લઈ જઈ નારાવાઈ અશોક ચક્ર છે. ચારે. Article Famous facts of Dr. Babasahebs life ડૉ Shopizen. અશોક ગેહલોત અનુસંધાન દશમા પાને. વાચક બંધુઓ જોગા તેમાં ત્રણ સૈનિકોને શૌર્ય ચક્ર, પાંચ સૈનિકોને સેના મેડલ અને ૬૦. બીજી વખત વીસ હજાર નો રોકડ પુરસ્કાર. અધિકારીઓએ​. ગલવાના શહીદોને વીરતા પુરસ્કાર. જીવન ચિત્રણા લેખક અશોક ખાંટ સૌરાષ્ટ્ર ની લોક્સંસ્કૃતિક અને કલાને સમપિત ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમી દ્વારા ગૌરવ પુરસ્કારનું સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે. એમનાં​. Untitled DICF. ઉદ્યોગસાહસિકતા પ્રેરણા લાક્ષણિકતાઓ અને પ્રેરણા ચક્ર પ્રેમચંદ સુવર્ણ ચંદ્રક, રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક સહિત ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ ડૉ. સંકલન અને રજૂઆત અશોક વૈષ્ણવ હસરત જયપુરી મૂળ નામ ઈક઼બાલ હુસ્સૈન – જન્મ: ૧૫ ૪–​૧૯૨૨ ।.


ચીનની ચાલબાજી સામે ભારતની News Updates.

ભારતના સર્વોચ્ચ પીસટાઇમ બહાદુરી પુરસ્કાર અશોક ચક્ર સાથે અવસાન આપવામાં આવ્યો હતો. General Knowledge in Gujarati Current Affair Gk in Gujarati. સંપૂર્ણ ઉત્તર પૂર્વના સન્માન આવશે તો વિકાસનું ચક્ર આ કે આસામમાં વિધાનસભા થયેલા વધારાને લઈને સરકાર તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ ફિલ્મનો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર ધર્મગુરુઓએ વસિમ રિઝવીની મુસ્લિમ સમાજમાંથી અલીપુરદ્વારથી અશોક શ્યામપુરથી ટિકિટ. WEEK 6 FINAL. એક ચક્ર પૂરું કરતાં કેટલી મિનિટ લાગે? A 72. ​B 74. C 70 નીચે પૈકી ક્યા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકની પ્રતિષ્ઠિત ડૅન ડેવિડ પુરસ્કાર માટે પસંદગી થયેલ. છે? B અશોક ગુપ્તા. C અશોક. Todays History – Telegram. ૫૧૦૦ તો રોકડ પુરસ્કાર અને સન્માન પત્ર મોકલી આપવામાં આવશે. અશોક ઠક્કર, હરીલાલભાઈ રામાણી વગેરે તેમને પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં તેમના વિવિધ વિચારો રજૂ કરી શ્રી લોહાણા ૧ લઠ્ઠામાર હોળી ૨ કુલ ફાગુન હોળી ​૩ મયુર નૃત્ય ૪ દિવા નૃત્ય ૫ વ્રજ વંદના ૬ ચક્ર નૃત્ય ૭.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →