Топ-100
Back

★ ફરસાણ - વાનગી ..                                     

★ ફરસાણ

Ferran એટલે કે ફરસી વાનગી. સામાન્ય રીતે ચણા કે અન્ય સ્વાદો વાનગી ખારાશ પડતી ફરસી અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આ વાનગી ચા સાથે કે અન્ય લોકો ક્યારેય પણ ભોજન Wuterich ખવાય છે. આ વાનગી એક સાથે બનાવીને આ મૂકી શકાય છે, કારણ કે અપ અઠવાડિયા સુધી આ વાનગી કચરો નથી. આ ઉપરાંત ગુજરાતી ભોજન ખાસ કરીને પ્લેટ માં રોટ, પોટ, કઠોળ, ચોખા, એમઆઇટી સાથે ખાસ તૈયાર વાનગીઓ જેમ કે ખમણી, પાત્ર માટે Itai પણ મૂકી છે તે પણ આ વ્યક્તિ કહે છે.

                                     

1. Perspec વ્યક્તિ. (Perspec person)

 • ગણિત માટે. (Math for)
 • કડક પુરી. (Crispy Puri)
 • સેવ. (Save)
 • કડક ગુજરાતી. (Strict English)
 • ચીટ. (Cheat)
 • તળેલી કઠોળ મૂઠ. (Fried beans knob)
 • કચોરી. (Quiche)
 • છે.
 • તે કરવામાં મિસ્ટર. (It made Mr)
 • પાપ માં વિતરિત. (Sin delivered in)
 • ચાર્લી. (Charlie)
 • Hanoun.
 • છે.
 • ખારા શરીર. (Saline body)
 • એફડીએ. (FDA)
 • શમન માટે એક. (Mitigation for a)
 • Nacho હોટ. (Nacho hot)
 • વેફર. (Wafers)
 • કાગડો. (Crow)
 • છે.
 • ફરસી સમાપ્ત. (Bezel finish)

આ સિવાય પણ ઘણાં વિવિધ પ્રકારના ઘણા વ્યક્તિ પ્રચલિત છે. આજના યુગમાં વિવિધ પદાર્થો પ્રયોગ નીતિ નવી વ્યક્તિ બનાવે છે.

                                     
 • સ વ દ ષ ટ ચટણ છ ત મ ળ ફરસ ણ સ થ સ ર લ ગ છ દક ષ ણ ભ રતન ન સ ત મ ત ન વ શ ષ સ થ ન છ મ ટ ભ ગન દક ષ ણ ભ રત ય ફરસ ણ સ થ ન ય ભ ષ મ ટ ફ ફન
 • બન વ ત એક તળ લ ફરસ ણ છ ત ન દ ખ વ કઠ ળ આદ ન ફળ જ વ હ વ થ ત ન ફળ કહ વ ત હશ જ ક ત મ ચ ળ ન લ ટ વપર ત નથ આ ફરસ ણ પર મરચ અન સ ચળ ભભર વ ન
 • ખ ખર એ ગ જર તમ ઉદ ભવ લ એક શ ક લ ફરસ ણ છ સમગ ર ગ જર ત અન ગ જર ત પ રજ મ આ ઘણ પ રચલ ત વ નગ છ વ વ ધ પ રક રન લ ટમ થ ખ ખર બન વ છ ત અન સ ર
 • ઢ કળ એક બ ફ લ ફરસ ણ છ ત બ ફ ન બનત હ વ થ સ વ સ થ યવર ધક અન પચવ મ હલક હ ય છ પ ર ચ ન ક ળમ ન ય તન જમણમ ફરસ ણ તર ક ઢ કળ એક પ ર ય અન
 • ભજ ય એ વ વ ધ શ કન ચણ ન લ ટ બ સન ન ખ ર મ લપ ટ ન બનત એક તળ લ ફરસ ણ છ આ વ નગ ઝડપથ બન જ ય છ મ ટ ક ઈ મહ મ ન આવ ય હ ય ત ય ર ગ હ ણ ઓ બજ ય ન
 • ખ ડવ ગ જર ત ફરસ ણ છ આ વ નગ ચણ ન લ ટમ થ ત ય ર કરવ મ આવ છ સ મ ન ય ર ત ચણ ન એકદમ ઝ ણ લ ટ, ક જ બજ રમ ફ ઇન બ સન ન ન મથ વ ચ ય છ ત
 • ફ ફડ એ ચણ ન લ ટમ થ બનત ફરસ ણ છ જ મ ટ ભ ગ જલ બ સ થ ખવ ય છ ફ ફડ ચણ ન લ ટ ઉપર ત અડદન દ ળન લ ટમ પણ બન વવ મ આવ છ સ ર ષ ટ રમ આન
 • ક મ થ ન ગ ટ એક પ રક રન ગ જર ત ફરસ ણ છ જ મ મ થ ન લ લ ભ જ ન ઉપય ગ કરવ મ આવ છ આ વ નગ ભ જન સ થ ફરસ ણ તર ક પણ ખવ ય છ અન ક ય ર ક અલ પ હ ર
 • ત ન ફણગ વ ન ત મ થ મ સળ બન વ છ ગ જર તમ મઠન લ ટમ થ મઠ ય ન મ ફરસ ણ ખ સ કર ન દ વ ળ ન સમય બન વવ મ આવ છ Santosh Khokhar and B. M. Chauhan
                                     
 • પ ત ર પ તર અથવ પત તરવ લ ય ક પતરવ લ ય એ પ રખ ય ત શ ક હ ર ત જ ફરસ ણ છ જ પશ ચ મ ભ રતમ ખ વ મ આવ છ ગ જર તમ આન પ ત ર ક કણમ પ ત ર ડ
 • પ રક ર છ જ મ ત ર ગ જર તમ જ જ વ મળ છ લ ચ એ વ શ ષ કર ન સ રત વ નગ ફરસ ણ છ જ ન ઉદ ભવ અન પ રસ ર સ રતમ થય હત આ વ નગ બન વવ ન ર ત અન ખ છ
 • ચટણ ઓન ર ણ કહ શક ય છ આ ચટણ ભ ળ, સ વપ ર ક ન પ સ, સ ડવ ચ જ વ વ નગ ઓમ વપર ય છ આ ચટણ થ પલ ઢ કળ મ ઠ ય ઈત ય દ ફરસ ણ સ થ પણ ખ ઈ શક ય છ
 • ક ઘઉ ન લ ટ અથવ મ દ મ થ બનત લ બ સળ જ વ એક વ નગ છ સ વ એ ન મ ફરસ ણ અન મ ષ ટ ન બન ન બન વવ મ આવ છ એ હ સ બ ત ન ખ ર સ વ ક મ ઠ સ વ એમ
 • અથવ ચ ડ પડવ એ સ રતમ ઉજ વ ત તહ વ ર છ જ મ સ રત લ ક ઘ ર ભ સ ફરસ ણ ખ ય છ હ ન દ પ ચ ગ અન સ ર શરદ પ ર ણ મ ન પછ એક દ વસ આ તહ વ ર આવ છ
 • છ જ ન ફળ અન ખ ડમ થ બન વવ મ આવ છ આન ર ટલ થ પલ સ થ અથવ ત ફરસ ણ સ થ ચટણ જ મ ખ વ મ આવ છ આન બન વટમ ફળ સ વ ય અન ય શ કભ જ પણ વ પર
 • છ પ ર ચ ન સમયમ જમણવ રમ ફ લવડ એક ખ સ વ ય જન ગણ ત વર તમ ન સમયમ ફરસ ણ તર ક ભ જન સ થ અથવ ચ સ થ ન સ ત તર ક ફ લવડ ન ઉપય ગ કરવ મ આવ છ
 • શક કરપ ર એ ઘઉ ન લ ટન ત લ અથવ ઘ મ તળ ન બન વવ મ વ નગ છ સ ક ફરસ ણ તર ક ન સ ત મ શક કરપ ર ન ભરપ ર ઉપય ગ કરવ મ આવ છ શક કરપ ર મ ઠ ખ ર
 • વ નગ ન ઉપય ગ દરર જ બ વ ર ક ત થ વધ વ ર લ વ ત ચ સ થ લ વ ત ન સ ત સ ક ફરસ ણ તર ક પણ થ ય છ સ મ ન ય ર ત પ ર નરમ હ ય છ પર ત આ પ ર કડક અન કરકર


                                     
 • ભ ગમ આવ લ મહ ર ષ ટ ર અન ગ જર ત ર જ ય મ બટ ક વડ એક અત ય ત લ કપ ર ય ફરસ ણ ન સ ત છ બટ ટ વડ ત લમ તળ ન બન વ ત વ નગ છ ત દ ખ વમ ગ ળ ક ર
 • કર ન સ જ ઘ ર ખ ય છ ઘ ર એ મ ઠ ઈ હ વ થ ત ન સ થ ત ખ વસ ત જ વ ક ફરસ ણ વગ ર પણ લ વ મ આવ છ ચ દન પડવ ન સ જ ઘરન તમ મ સભ ય સ થ બ સ ન
 • ઢ કળ આ ઢ કળ ચ ખ અન અડદન દ ળમ થ બન વવ મ આવ છ આ એક બ ફ લ ફરસ ણ છ ખ વ મ સ વ દ ષ ટ અન પચવ મ હલક હ ય છ આ ઢ કળ બન વવ મ ઘણ પ ર વ
 • ઘ ટ રસ વ ળ શ ક બટ ટ ન ક ર શ ક સ ક ભ જ દહ વ કલ પ ક ચ વડ ફરસ ણ આન ડ ગળ અન ટમ ટ અન ક થમ રથ સજ વ આન ઘટક પદ ર થ ન થર કર ન પ રસ ય
 • સ ક મ ઠ ઈ છ આ વ નગ બન વવ મ સરળ અન ઝડપ છ પ ર ચ ન સમયમ જ ય ર ફરસ ણ આદ એ ર જ દ ખ ર કન ભ ગ ન હત ત ય ર ન સ ત તર ક આ વ નગ ખવ ત હત
 • દ બ લ ક કચ છ દ બ લ ક કચ છ ડબલર ટ એ એક ત જ ફરસ ણ છ જ ન ઉદ ગમ ભ રતન ગ જર ત ર જ યન કચ છ ક ષ ત રમ થય હત આ એક મસ લ દ ર વ નગ છ જ મ
 • ચ વડ એ એક કરકર દ ણ દ ર ફરસ ણ છ જ ણ જ ણ ખ ધ ય પદ ર થ ન શ ક ક તળ ન કરક ર બન વ ન ત મ મસ લ આદ ભ ળવ આ વ નગ ત ય ર કરવ મ આવ છ પ ર પ ર ક
 • ઉપર ત પણ લ ક દરર જ બ થ વધ વખત પ વ ત ચ સ થ ન ન સ ત તર ક લ વ ત સ ક ફરસ ણ તર ક પણ મઠ ય ન ઉપય ગ કર છ સ મગ ર અડધ ક લ મઠન દ ળન બ ર ક લ ટ
 • વધ પડત ત લ હ ય છ ગ જર ત ભ જનમ મ ખ ય ભ જનન સ થ અથ ણ છ શ, ફરસ ણ મ ઠ ઈ વગ ર પણ ઉપય ગમ લ વ મ આવ છ ભ જનમ ઋત ઓ પ રમ ણ શ કભ જ ન
 • ચ ખ ન લ ટ ક ચણ ન આ લ ટમ થ ચક ર જ વ આધ ર ધર વત તળ ન બન વ ત વ નગ ક ફરસ ણ છ આન વ નગ ન ઉદ ગમ દક ષ ણ ક પશ મ ભ રત છ આજ ત સ પ ર ણ ભ રત અન ઇ ડ ન શ ય મ
                                     
 • ક ચ ક ર અન ખ ડમ થ બન વવ મ આવ છ આન ર ટલ થ પલ સ થ અથવ ત ફરસ ણ સ થ ચટણ જ મ ખ વ મ આવ છ આન બન વટમ અન ય શ ક આદ પણ વ પર શક ય છ
 • વડ એક ત જ ફરસ ણ છ ત ન બહ વચનમ સ મ ન ય ર ત વડ કહ વ મ આવ છ ત ન વડ ક વડ તર ક પણ ઓળખવ મ આવ છ ભ રતમ આન મ ખ ય પ રક ર છ પશ ચ મ

Users also searched:

ગુજરાતી નાસ્તા, ગુજરાતી મીઠાઈ, ગુજરાતી વાનગીઓ pdf, ફરસાણ બનાવવાની રીત, મીઠાઈ ના ફોટા, રેસિપિ, શાક ના નામ, મીઠાઈ ના નામ, ગજર, વનગઓ, ગજરત, મઠઈ, નસત, બનવવન, રસપ, ગજરનસત, ગજરતમઠઈ, શકનમ, ઠઈનમ, ગજરતવનગઓpdf, મઠઈનફટ, ફરસણ, ફરસણબનવવનરત, ફરસાણ, વાનગી. ફરસાણ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

મીઠાઈ ના નામ.

ફરસાણ મારુ રસોડું. VISA MasterCard. About Us Contact Us FAQ Shop Blog. કિચન સિંગલ પ્રોસેસ રેડી ટુ ઈટ ફરસાણ હાઉસ હોલ્ડ ક્લીનીંગ જેન્ટ્સ કેર લેડીસકેર ચાઈલ્ડ કેર. Copyright © 2020 Hatanoo All Rights Reserved Site Designed and Developed by. ફરસાણ બનાવવાની રીત. જન્માષ્ટમીની ઉજવણીમાં મીઠાઈ ફરસાણ. રાદડીયા પરિવાર તરફથી ગરીબ વર્ગના પરિવારજનોને વિનામૂલ્યે મીઠાઈ અને ફરસાણ વિતરણ તા.29 7 2020ને બુધવારના રોજ રાખવામાં આવેલ છે. જરૂરીયાતમંદ ગરીબ પરિવારોએ તા.21 7 ​2020.

મીઠાઈ ના ફોટા.

Food department raids 35 samples sent to laboratory by farsan and. મગની દાળના ચીલ્લા. ગુજરાતી વ્યંજન. બનાવવામાં લાગતો સમય ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ સર્વીગ ૧૫ થી ૧૭ નંગ વાનગીનો પ્રકાર ગુજરાતી વ્યંજનનો પ્રકાર મુખ્ય ભોજન, નાસ્તો, ફરસાણ લેવલ ઓફ. ગુજરાતી વાનગીઓ pdf. ફરસાણ વાનગીઓ 14.800 વાનગીઓ કૂકપૅડ. સામી દિવાળીએ ફરસાણ અને મીઠાઈઓની દુકાન ઉપર ચેકિંગ. 06, નવેમ્બર 2020 AM 3220 Views 1897. વડોદરા, તા.૫. વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન.


દશેરા પર કોરોનાની અસર: સુરતના ફરસાણ.

જુદા જુદા વિસ્તારોમાં મિઠાઈ તેમજ ફરસાણ અને તેના રો મટેરીયલ્સ વિગેરેનું વેચાણ કરતા મિઠાઈ ફરસાણાની દુકાનો, મેનુફેકચરીંગ. યુનીટો ડેરી તેમજ બેકરી વિગેરેમાં. સમગ્ર ભારતમા લોકપ્રિય છે ગુજરાતના. મિત્રો આજે આપણે એવી વાનગી બનાવતા શીખીશું કે જે સવાર અથવા સાંજના નાસ્તામાં ચા સાથે લઈ શકાય. સામગ્રી:500 ગ્રામ તીખા મસાલાવાળા ઘુઘરા આખી રેસિપી જુઓ. ફરસાણ રેસીપી, ગુજરાતી ફરસાણ રેસીપી. Arrow backCatalog. क. search. પેંડા ફરસાણ ડેરી ફાર્મ આઇસ્ક્રીમ A To Z પૉઈન્ટ. sort. પિતુ કુપા થાબડી પેંડા ચણાકા. ₹300. Add. પિંતુ કુપા ફરસાણ પૉઈન્ટ ચણાકા. ₹250. Add. ગરમા ગરમ ભજીયા. ₹250. Add.

પેંડા ફરસાણ ડેરી ફાર્મ આઇસ્ક્રીમ A.

Gujarat, India દાહોદમાં ફરસાણ, મીઠાઇની દુકાનો સહિત છ સ્થળોએ GST વિભાગનું સર્ચ ઓપરેશન, જુઓ વીડિયો Public App. ડીસામાં ફૂડ ડ્રગ્સ તરફથી ફરસાણ અને. વડોદરા: માં શક્તિના પર્વ નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઇ ગયો છે, ત્યારે વડોદરાવાસીઓને શુદ્ધ ફરસાણ અને મીઠાઇ મળે તે માટે વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા. જરૂરીયાતમંદ પરિવારોના બાળકોને. આરોગ્ય ફરસાણ બનાવનાર વેપારીએ હવે ચેતવું પડશે, 1 જુલાઇથી એક જ તેલમાં ફરસાણ તળનાર. ફરસાણ – ગુજરાતી રેસીપી અને હેલ્થ. ઉમંગ અને ઉલ્લાસના મહાપર્વ સમુહ દીપોત્સવીના તહેવારની સામાન્ય રીતે સુખી સમૃધ્ધ લોકો અવનવી મીઠાઈ અને ફરસાણ ખાઈને તેમજ એક એકથી ચડીયાતા ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરતા.


મોરબી શ્રી જલારામ પ્રાર્થના મંદિર.

રામદેવ સ્વીટ & ફરસાણ, 4 among Vijapadi restaurants: 3 reviews by visitors and 1 detailed photo. Find on the map and call to book a table. ફરસાણ Gujarati to Gujarati meaning, ફરસાણ. રાજકોટ માં તથા બારે ચાલશે પણ સારા પગાર માં. ₹ 20000 25000 Monthly. કોઈને ને ફરસાણ ના કારીગર ની જરૂર હોય તો. Aalap Green City, Rajkot, Gujarat. 5 days ago. Seller description. Aayush SKY COLLECTIONS. Member since Jul 2018. Chat with seller. દિવાળી પર આનંદ કરો. ફ્રાય વિના ઘરે. દર વર્ષે દશેરાના તહેવાર દરમિયાન સુરતીઓ કરોડો રૂપિયાના જલેબી ફાફડા આરોગતા હોય છે, ત્યારે ચાલુ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે ફરસાણ વિક્રેતાઓને એડવાન્સ ઓર્ડર.


જૂનાગઢ સહિત રાજયમાં ફરસાણ.

ફરસાણ તેમજ મીઠાઈ મેળવવા માટે એડવાન્સ બુકીંગની કોઈ આવશ્યકતા નથી. ફરસાણ તેમજ મીઠાઈ લેવા આવનાર દરેક વ્યક્તિએ પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતીને અનુલક્ષી ને માસ્ક તથા. ફરસાણ મીઠાઇના ઉત્પાદન I. Packaged Foods Snack & Farshan નાસ્તો & ફરસાણ Appliances 0 Dairy & Beverages 134 Fruits & Vegetables 76 Grocery 236 Home & Kitchen 206 Jayman Grocery 0 Packaged Foods 343 Bakery બેકરી 0 Biscuits & Cookies બિસ્કિટ & કૂકીઝ 76 Breakfast Cereals.

તહેવારોના પર્વમાં ફરસાણ મીઠાઈની.

તહેવારોના પર્વમાં ફરસાણ મીઠાઈની દુકાનો પર તવાઈ બોલાવવા ફૂડ ડ્રગ્સ વિભાગ સજ્જ. October 22, 2020 Deepak@ Western Times. પ્રતિનિધિ અમદાવાદ, દશેરાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે તો બીજી તરફ. ફરસાણ ની દુકાન માં મળે એવી પાપડી. ફૂડ સેફટી મોબાઈલ વાનના દાહોદ જિલ્લામાં ધામા,દુધ,મીઠાઈ, ફરસાણ, તેલ,જેવા ખાદ્યય સામગ્રીના નમુનાઓ એકત્ર કરી પૃથ્થકરણ માટે લેબમાં મોકલાયા,ભેળસેળિયા તત્વોમાં. સામી દિવાળીએ ફરસાણ અને મીઠાઈઓની. મુખવાસ માટે જરૂરી સામગ્રી થોડા કેરીના ગોઠલા, મીઠું, 1 2 ચમચી હળદર, કેરીનું મીઠાવાળું પાણી અથવા અડધા લીંબુનો રસ,તળવા માટે તેલ, જીરાનો ભૂકો, સંચળ, ચાટ Posted in ફરસાણ, રેસીપીLeave a.

Canteen Item Wise District Courts.

જૂનાગઢ સહિત રાજયમાં વરસાદ બંધ થઈ ગયો હોવા છતા વિવિધ શહેરોની બજારમાં લીલા શાકભાજીની આવક ઓછી રહેતા ભાવો ઘટવાનું નામ લેતા નથી. રીંગણ, રવૈયા, ભુટ્ટા, ટામેટાં, ફુલેવર. ફૂડ સેફટી મોબાઈલ વાનના દાહોદ. ક્રાઇમ:જગદીશ ફરસાણ દ્વારા 3.13 કરોડની જીએસટી ચોરી કરાઈ. વડોદરા 5 મંગળવાર બપોરથી જીએસટીની ટીમોએ જગદીશ ફરસાણ, જગદીશ ફુડ ઝોન અને જગદીશ ફુડ્સ ખાતે તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં.


એક નાની રૂમમાંથી શરૂ કર્યો હતો ધંધો.

ભાગ્યે જ કોઇ એવી વ્યક્તિ જોવા મળે જેને તળેલી Fry વાનગીઓ ખાવાનું ન ગમે. વાનગી તળાય એટલે તે વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને આકર્ષક દેખાય છે એટલું જ નહીં, પરંતુ કોઇ. વડોદરામાં આરોગ્ય વિભાગે ફરસાણ અને. રાજકોટમાં દરજી ફરસાણ સ્ટેશનરીના વેપારીઓ કલેકટર કચેરીએ દોડી આવ્યાઃ દુકાનો ખોલવા અંગે કલેકટરને વિસ્તૃત રજૂઆતઃ સાંજે નિર્ણય. GST of 3.13 crore was stolen by Jagdish Farsan જગદીશ. Home રસોઈ દિવાળી પર આનંદ કરો. ફ્રાય વિના ઘરે ઓછી કેલરીવાળા ફરસાણ બનાવો. રસોઈ. દિવાળી પર આનંદ કરો. ફ્રાય વિના ઘરે ઓછી કેલરીવાળા ફરસાણ બનાવો. 3 November 2020. 0. Share. Facebook Twitter Pinterest. ગુજરાતી ફરસાણ વાનગીઓ 1.768 વાનગીઓ. દાઝેલું તેલ વાપરીને ફરસાણ વેચતી હતી આ દુકાન,આવી ગઈ સાંણસામાં.

રાજકોટ મહાનગરપા લકા.

ને બદલે ફરસાણનો ધંધો વધ્યો હોવાનું તારણ છે. પામોલીન તેલમાં. તળેલા ફરસાણ રૂ.૧૪૦થી ૧૫૦ના ભાવે કિલો મળે છે. કપાસિયા. તેલમાં તળેલા ફરસાણ રૂ.૧૮૦થી ર૦૦ જ્યારે સિંગતેલમાં તળેલા. રામદેવ સ્વીટ & ફરસાણ, Vijapadi Restaurant reviews. ગુજરાતનુ લોકપ્રિય ફરસાણ હાંડવો કેવી રીતે બનાવવો, ચાલો જાણીએ અહીં. How to make gujarati handvo, see the full receipe here. જામકંડોરણામાં ગરીબ પરિવારોને. શ્રી ગોવર્ધન સ્વીટ એન્ડ ફરસાણ માર્ટ, શાસ્ત્રીનગર ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ Shree Govardhan Sweet and… Search for: Uploads. Playlists. Popular first, Recent first. Getting Videos. Load more.


ફરસાણ Short story by Shalini Shah Momspresso.

કોર્પોરેશન દ્વારા આ તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખતાં શહેરની ફરસાણ અને મિઠાઈની દુકાનો મળીને કુલ 419 નમુનાઓ લીધા છે. જેમાં 22 ખાદ્ય તેલ, 91 દૂધ અને દૂધની બનાવટો, ફરસાણના 34, મેદો ​બેસન. Farsaan ફરસાણ – FreshoMart. ફરસાણ રેસીપી, ગુજરાતી ફરસાણ રેસીપી બાજરા, ચોખા અને ફણગાવેલા મગના પુડલા, મકાઇ અને કોથમીરની પાનકી, સોયાના ખમણ ઢોકળા. Gujarat, India દાહોદમાં ફરસાણ, મીઠાઇની. ગણગોર સ્વિટ્સ, શ્રી જગદીશ ફરસાણ, ન્યુ જગદીશ સ્વીટ, સુખડિયા સ્વીટ અને રસ આનંદ સ્વીટ સહિતની દુકાનમાંથી કેસર પેંડા, કાજુ ​અંજીર રોલ, બટર સ્કોચ બરફી, અંજીર બરફી સહિતના મીઠાઈના.


જામનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખા.

ફરસાણ, a short story by Shalini Shah in English under રોમાન્સ Momspresso. જૂનાગઢ શહેરમાં એકને એક તેલમાં. આ છતાંય ગુજરાત મા બનતા ફરસાપણ સમગ્ર દેશ મા પસંદગી પામેલ છે. આવા જ ઘણા ફરસાણો માંથી આ દર્શાવેલ પાંચ ફરસાણ તો એટલા બધા લોકપ્રિય છે કે જેને માત્ર ગુજરાતી જ નહી પણ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →