Топ-100
Back

★ જુલાઇ ૨૭ - સંદેશાવ્યવહાર ..                                     

★ જુલાઇ ૨૭

 • બચ ભ ઈ પ પટભ ઈ ર વત ફ બ ર આર - જ લ ઇ સ પ દક અન કલ વ વ ચક હત બચ ભ ઇ ર વતન જન મ ફ બ ર આર ન ર જ અમદ વ દમ થય હત ત મણ
 • જ ન - લ ઇસ પ ન સ Jean - Louis Pons પ ત ન પ રથમ ધ મક ત શ ધ ય ત ય ર પછ ન વર ષમ ત મણ ધ મક ત ઓન શ ધ કર જ ઇત હ સમ અન ય ક ઇ પણ દ વ ર શ ધ ય લ
 • જ લ લ ભ રતન ઉત તર પ રદ શ ર જ યમ આવ લ જ લ લ છ આ જ લ લ ન રચન જ લ ઇ ન ર જ ત રણ નવ જ લ લ ઓન સ થ ર જ ય સરક ર દ વ ર કરવ મ આવ હત ત ન
 • પ ક ર જ ન લ બ દ ન અબ દ લ કલ મ જન મ : ઓક ટ બર ર મ શ વરમ મ ત ય જ લ ઇ શ લ ગ અથવ ડ એ.પ જ અબ દ લ કલ મ ભ રતન એર સ પ સ વ જ ઞ ન ક હત
 • અમજદ ઝકર ય ખ ન નવ મ બર - જ લ ઇ ભ રત ય અભ ન ત અન દ ગ દર શક હત ત મણ વર ષ જ ટલ લ બ ક રક ર દ મ જ ટલ ચલચ ત ર મ ક મ કર ય
 • તલ ટ ન ક ર ય લય About Kanker Official website for Kanker, India. જ લ ઇ Mainly five rivers flow through the district namely - doodh river
 • નર શ કન ડ ય ઓગસ ટ - ઓક ટ બર ગ જર ત ચલચ ત ર જગતન પ ઢ કલ ક ર હત ત મન જન મ ગ જર ત ર જ યન કન ડ ગ મ ઓગસ ટ ન ર જ થય હત
 • મન જ વ રજલ લ ખ ડ ર ય જ લ ઇ - ઓક ટ બર ગ જર ત સ હ ત યન જ ણ ત ગઝલક ર અન કવ હત ત ઓ ગ જર ત પ રય ગશ લ કવ ત ન એક અગ રણ સર જક હત
 • હ ત મન મ ર ચ ચલ ઇશ ક લડ ય ડ સ મ બર ય હ જલવ જ લ ઇ હમર ઝ જ લ ઇ ક ય દ લ ન કહ જ ન આમદન
 • ગણ શ વ સ દ વ મ વળ કર, નવ મ બર ફ બ ર આર જ ઓ દ દ સ હ બન ન મથ જ ણ ત હત ભ રત ય સ વ ત ત ર ય સ ન ન અન ભ રતન પ રથમ લ ક સભ મ લ ક
 • ર ણ પ પદ વ ન વ શજ હત ર જ યન શ સક સ નગર ચ હ ણ ર જપ ત ક ળન હત જ લ ઇ ન ર જ આ બલ ય ર ર જ ય બર ડ રજવ ડ સ થ જ ડ ણન સ ધ વડ ભળ ગય હત
                                     
 • ઓપર શન સફ દ સ ગર અ તર ગત ઘ સણખ ર વ ર દ ધ ક ર યવ હ કર રહ ય હત ત ય ર મ ન ર જ આ ઘટન ઘટ હત ગ ર પ ક પ ટન નચ ક ત ન જન મ મ ન ર જ
 • ત મન વ વ ધ ક ર ત ક ર ચળવળ ન પ રત ક રન સરક ર પ રય સ ન ભ ગર પ ત ઓએ વર ષ જ લમ વ ત વ ય હત જ મ શર આતન ર બ ન ટ પ પર અન પછ પ લ સમ ર જ લ
 • ફ લ ઇટ કમ ન ડર તર ક ન ય ક ત થય હત ક રગ લ ખ ત ઓપર શન સફ દ સ ગરન ભ ગર પ મ ન ર જ ક શ મ રન ભ રત ય વ સ ત રમ જ ક ર યવ હ કરવ મ આવ ત દરમ ય ન
 • ભ રતન ઇત હ સમ ચ ટ ય લ સરક રન વ ખ ર ન ખવ મ એક મ ત ર સફળ આ દ લન હત જ લ ઇ મ ઘનશ ય મભ ઈ ઓઝ ન જગ ય એ ચ મનભ ઈ પટ લ ગ જર તન મ ખ યમ ત ર બન ય
 • શ ક લ ન દ ષ ઠ રવ ય હત ક ન ન મ કદમ મહ ન ચ લ ય હત અન ક ર ટ ફ બ ર આર ન ર જ ચ ક દ આપ ય હત સ જય ગ ધ અન શ કલ ન અન ક રમ એક
 • અન સ ર જ ક ટન ત મન મ ત ય મ વધ ભ મ ક નહ ત ત મન પત ન કવ ત કરકર સપ ટ મ બર ન ર જ બ મ ર થય અન ત ઓ વર ષન વય મ ત ય પ મ ય ત ઓ
 • ધરત ક પ આવ ય હત જ મ થ પણ વધ લ ક એ જ વ ગ મ વ ય હત ઇ.સ. ન ફ બ ર આર એ ગ જર તન ગ ધર ર લ વ સ ટ શન અય ધ ય થ ક ર સ વ કર પરત ફર રહ લ
 • છ Number plates to sport OD telegraphindia.com. Calcutta, India. જ લ ઇ Retrieved ઓગસ ટ the vehicles will have OD instead of OR Check
 • લ કમ ન ય ટ ળક મર ઠ ब ळ ग ग धर ट ळक જ લ ઇ - ઓગસ ટ તર ક જ ણ ત બ ળ ગ ગ ધર ટ ળક ભ રત ય દ શભક ત, સ વત ત રત સ ન ન શ ક ષક અન સમ જ
 • મ ક શ જ લ ઈ - ઓગષ ટ ખ બ જ જ ણ ત ભ રત ય પ ર શ વગ યક હત ત મન ગણન હ ન દ ફ લ મ ઉદ ય ગન સ થ લ કપ ર ય પ ર શ વ ગ યક મ થ ય છ ત મન
 • આઇમ ક સ સ ન મ ઘર મ મ પ રક શન કરવ મ આવ હત આ પ રદર શન ખ ડન બહ ર ફ ટ ઉ ચ ન લક ઠ વર ણ ન ક સ ય પ રત મ મ કવ મ આવ લ છ સ સ ક ત વ હ ર એ
                                     
 • ચશ મ સબ ટ વ પર પ રસ ર ત થન ર દ ન ક ધ ર વ હ ક છ આ ધ ર વ હ ક ન શર આત જ લ ઇ ન ર જ થઇ હત ત મ ખ યત વ ગ જર ત લ ખક ત રક મહ ત ન સ પ તહ ક શ ર ણ
 • ગ મ ખ ત જ લ ઈ ન ર જ થય હત ત મન પ ત ન ન મ મ હમ મદ ઉસ મ ન હત ડ સ મ બર ન ર જ અબ દ લ હમ દન ગ ર ન ડ યર ર જ મ ન ટમ ક રમ ક તર ક
 • મ જર જસવ ત સ હ જ ન ય આર - સપ ટ મ બર ભ રત ય સ ન ન ન વ ત ત અધ ક ર અન ભ તપ ર વ ક બ ન ટ પ રધ ન હત ત ઓ ભ રત ય જનત પ ર ટ ન સ થ પક
 • ન ણ મ ત ર મ ર ચ થ જ ન ય આર રહ ય ત મન જન મ ત ર ખ ઓગસ ટ ન ર જ મ બઈમ થય હત ત મન પ ત ન ન મ મ ળજ ભ ઇ અન મ ત ન
 • ઉદ હરણ છ ક ગ ર ઘ ટ ર ષ ટ ર ય ઉદ ય ન છત ત સગઢન જગદલપ ર જ લ લ થ મ ત ર ક મ ન અ તર આવ લ છ ર યપ ર જ લ લ થ લગભગ ક મ ન અ તર આવ લ છ આ
 • પ રથમ વખત મ ર રજ દ સ ઈન સરક ર આ સન મ ન ન સ થગ ત કર ય હત ત મણ જ લ ઇ ન ર જ બધ જ વ યક ત ગત સન મ ન પ છ ખ ચ લ ધ આ ઉપર ત પહ લ જ વ યક ત ઓન
 • ર હ લ દ વ બર મન બ ગ ળ ઉચ ચ ર: Rahul Deb Bôrmon જ ન જ ન ય આર ભ રત ય ફ લ મ સ ગ તક ર હત જ ઓ ભ રત ય ફ લ મ ઉદ ય ગન સ થ વધ પ રભ વશ ળ
 • વ વ ક ન દ બ ગ ળ স ব ম ব ব ক নন দ, શ મ બ બ ક ન દ જ ન ય આર જ લ ઇ જન મ નર ન દ રન થ દત ત મ સદ ન ગ ઢવ દ સ ત ર મક ષ ણન પરમ શ ષ ય

Users also searched:

બાળ અધિકાર દિન, મહિનામાં આવતા મહત્વના દિવસો, રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ, વિશ્વ જમીન દિવસ, ૨૦ માર્ચ, દવસ, મહતવન, જનયઆર, ષટરય, દડકચ, અધકર, મહનમ, મરચ, ષટરયપરયટનદવસ, કષણવશ, શવજમનદવસ, જલઇ, મહનમઆવતમહતવનદવસ, પરયટન, જમન, કષણ, આવત, બળઅધકરદન, જુલાઇ ૨૭, સંદેશાવ્યવહાર. જુલાઇ ૨૭,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

શિક્ષણ વિશે.

વિદેશ સ્થાનિક મુલાકાતોની વિગતો. 27 июля 208 й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 157 дней. До 15 октября 1582 года 27 июля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года 27 июля по григорианскому календарю. В XX и XXI веках соответствует 14 июля юлианского календаря. ૨૦ માર્ચ. Microsoft Word Holiday List 2021. રાહતની વાત એ છે કે ગુજરાતમાં ૨૦ જુલાઇ બાદ સૌથી ઓછા દૈનિક નોંધાયા છે. ૧૮ કુલ ૯૮, રાજકોટ શહેરમાં ૭૦ ગ્રામ્યમાં ૧૫ કુલ ૮૫, ભાવનગર શહેરમાં ૨૭ ગ્રામ્યમાં ૨૦ કુલ ૪૭,. બાળ અધિકાર દિન. ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરરિદ. ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ તથા વેપારી મંડળ આવતીકાલ 20મી જુલાઇથી 27 જુલાઇ. સુધી સ્વયંભૂ બંધ ભરૂચ જિલ્લામાં આજે કોરોના વાયરસથી વધુ ૨૭ સંક્રમિત થયા છે. તે સાથે. જિલ્લામાં. 2 જાન્યુઆરી. Untitled DGVCL. સ્ટૉક 20 27 જુલાઇ. સીએનબીસી બજાપર અમે તમારા માટે લાવ્યા છે એક એવો અનોખો મુકાબલો, જે.

રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ.

મહત્વના દિવસો Vikaspedia ખેતીવાડી. મેષ રાશિ માટે આ તારીખ શુભ રહેશે જાન્યુઆરી 1​, 4, 27, 28 ફેબ્રુઆરી 10, 11, 22, 23, 24 માર્ચ 3, 18, 19, 20, 21, 22 એપ્રિલ 18, 19, 28, 29 મે 2, 7, 10, 31 જૂન 11, 12, 21, 22, 30 જુલાઇ 1, 9, 10, 14, 24 ઓગસ્ટ 20, 21, 29, 30, 31 સપ્ટેમ્બર 1,. મહિનામાં આવતા મહત્વના દિવસો. Register 10 Summaries and Rec ICDS. The remote voting snal commence on Wednesday Jun 27 2016. 9.00 am IST and ended and admitted on Monday, the 27 day of June 2016 and that the said petition is fixed for રિમોટ ઇ વોટિંગ બુધવાર ૨૭ જુલાઇ, ૨૦૧૬નાં રોજ સવારે ૯.૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે. SCIENCE.


News paper advertisement 24th.pdf Patels Airtemp.

27, Vaishakh, 1943. Monday. Christian New Year Day. 1st January, 2021. Vassi Uttarayan Next Day to Makar 15th January, 2021. Sankranti. Guru Govindsinghs ૨૨ પારસી નૂતન વર્ષ દિન પારસી કદમી ૧૭મી જુલાઇ, ૨૦૨૧ ૨૬, અષાઢ, ૧૯૪૩. ખોરદાદ​. City Sports Archives Page 10 of 27 S. ૩૨૧૯૨૧. ૩૨૧૯૨૧. ૨૪૧૪૧. જુલાઇ ૨૦૧૮ થી માર્ચ ​૨૦૧૯ જુન ૧૮ થી જુલાઇ ૧૮. ૭ આંકલાવ ૨૪૩૨૮૪. ૧૪ બનાસકાંઠા. જુલાઇ ૧૮ થી માર્ચ ૧૯. ૨૪૧૮પ૦. ૨૪૧૮૫૦. ૧૮૧૩૮૮. ૧૮૧૩૮૮. ૨૭ પાલનપુર. ૨૮ ધાનેરા.

ભારત ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ક્રિકેટ.

જુન. જુલાઇ. તારીખ. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ગુજરાત. અમરેલી. ૬.૨. ૦. ૧૬.૬ ૦. ૩૮ ૧૯ ૫. ૪. ૯. ૩૭ ૯. ૫ જુનાગઢમાં કપાસનો પાક ૧૬ રદવસનાં ઉગાવા અવસ્થાએ છે. આંતર ખેડ. અને ખાલાં પુરવાની. Untitled. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧. ૦૧ માર્ચ – ૨૦૨૧ ૨૭. ખોરદાદ સાલ પારસી શહેનશાહી. ૨૮. ઓણમ. ૨૯. નંદ ઉત્સવ જન્માષ્ટમી પછીનો દિવસ શ્રાવણ વદ ૯. ૩૦. શ્રાવણ વદ ૧૧ ૧૪ જુલાઇ ૨૦૨૧. ૧૬ જુલાઇ ​૨૦૨૧. Menu Register Login રાશિફળ ગુજરાત. ૨૭ જુલાઇ સુધીમાં ફોર્મ મેળવી લેવા પરીક્ષા નિયામકની યાદીમાં જણાવાયું છે. ૨૮ જુલાઇથી.


Untitled GHG DDN.

આઇ.આઇ.ટીજી કેમ્પસ ખાતે ૨૫ અને ૨૬મી જુલાઇએ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં દ્વિતીય દિવસે વણામાલા. વિશ્વનાથા અને ર દા જલિલ દ્વારા વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વિષય પર. હિમાચલ પ્રદેશ: સરકાર 27 જંતુનાશક. તેમણે કહ્યું કે, બીજા 27 કરોડ લાભાર્થીઓને જુલાઇ સુધી રસી અપાય તેવું આયોજન કરાઇ રહ્યું છે. ડો. હર્ષવર્ધને ગઈકાલે યોજાયેલા કોરોનાના રાષ્ટ્રીય સ્તરના રસીકરણના. Notice for Transfer of Equity Shares to IEPF Suspense Adani Ports. ભારત ચીનના તણાવ વચ્ચે ફ્રાંસથી હવે ભારતમાં 6 રાફેલ લડાકુ વિમાન આવશે. 27 જુલાઇ સુધી આ વિમાન ભારત પહોંચે તેવી સંભાવના છે. આ વિમાન પહેલા મે મહિનામાં ભારત પહોંચવાના.


Umeshbhai Shah MGVCL.

On cut off date of July 27, 2018, may cast their vote electronically on all જુલાઇ ૨૭, ૨૦૧૮ ની કટઓફ તારીખના રોજ ફિઝીકલ. ચીનના તણાવ વચ્ચે આવી સારી ખબર, 27. રને હાર આપી, બીજી ઈંનિંગમાં ભારત 192 રનમાં ઓલઆઉટ Breaking News રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ૩૮,૪૧૯ ૮ જુલાઇ ૨૦૨૦ લોકોને કોવિડ ૧૯ રોગ થયો છે જે પૈકી ૨૭,૩૧૩ દર્દી સાજા થઈ ચૂક્યા છે. 27bebc7b ebbc 47f8 a307 771a019fc366.pdf NeVA. રમઝાન ઇદ ઉલ ફિત્ર શવ્વાલ ૧ લો ૬ઠ્ઠી જુલાઇ, ૨૦૧૬ ૧૫, અષાઢ, ૧૯૩૮ ૧૮મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ ૨૭, શ્રાવણ, ૧૯૩૮. ૧૪. ગાથા ગહમ્બર ત્રીજી ગાથા પારસી કદમી ૧૫મી જુલાઇ, ૨૦૧૬ ર૪, અષાઢ, ૧૯૩૮. Untitled Comply4HR. ૧૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ ૨૭, અષાઢ, ૧૯૪૦ બુધવાર. ખોરદાદ સાલ પારસી કદમી. ૨૩મી જુલાઇ, ર૦૧૮ ૦૧, શ્રાવણ, ૧૯૪૦ સોમવાર. ગાથા ગહોમ્બર ત્રીજી ​ગાથા પારસી શહેનશાહી ૧૪મી ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮ ૨૩, શ્રાવણ,.

વધતા કોરોના મામલાઓના કારણે.

27 જુલાઇ રાશિફળ આ રાશિના જાતકને આજે આર્થિક લાભ અને પ્રવાસની શક્યતા. astrology news india July 27, 2020, 9:58 AM. download 3.jpg. pa. અમદાવાદ. મેષ ગણેશજી કહે છે કે આ૫નો આજનો દિવસ ગૃહસ્‍થ​. રાજ્યમાં બે અઠવાડીયા કરતા છેલ્લા 24. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માનવ તેમજ પશુઓના જીવન પર જોખમી અસર પેદા કરે તેવી 27 વ્યાપક રીતે કેન્દ્રએ 20 મેના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે જુલાઇ 2013 માં રચિત અનુપમ વર્મા સમિતિ. રપિીટર છાત્રોને ૨૭ જુલાઇ સુધીમાં. On cut off date of July 27, 2018, may cast their vote electronically on all the business ii રીમોટ ઈ વોટિંગ જુલાઇ ૩૧, ૨૦૧૮ ​સવારના ૯.૦૦ થી શરૂ થશે. ટ્રાન્સફર બુક જુલાઇ ૨૭, ૨૦૧૮ થી ઓગસ્ટ 3, ૨p૧૮ સુઘી તમને દિવસો. FX÷k÷ wtxýe News On AIR. જાત, બીજ પ્રમાણ % કિગ્રા. હેક. વાવણી સમય ​દિવસોમાં, ઉત્પાદન કવિ. હેક. ખેડૂતો માટેના ભાવ રૂપિયામાં, સીધી ખરીદી. Gujarat 4, 4 - 5, જૂન જુલાઇ, 22 25, 35.00 1.00 KG, Place Demand. Gujarat 5, 4 - 5, જૂન જુલાઇ.

18 19 60 SHARDA BALVANT pgvcl.

આજના બર્થડે સર્જક બચુભાઈ રાવત. 27 02 2020. ​સંકલન અને સ્કેચ:શિલ્પી બુરેઠા. કચ્છ. ​પરિચય. બચુભાઈ પોપટભાઈ રાવત. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૮૯૮ ૧૨ જુલાઇ ૧૯૮૦. સંપાદક અને કલા વિવેચક હતા. દિલ્હી:રાફેલ વિમાનની પહેલી બેચ 27. Chirayu Mistry અમે જામનગર આવી રહયા છિયે. ૨૭ જુલાઇ એ. જોવાનુ ચુકશો નહિ. Star Fox Events.


ઉદ્યોગસાહતસકતા તાલીમ કાયયક્રમ.

જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ જુન જુલાઇ ઓગષ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓકટોબર નવેમ્બર વિશ્વ બાળમજુરી વિરોધી દિન. 3. 23 જુન. વિશ્વ ઓલિમ્પિક દિન. 4. 27 જુન. વિશ્વ ડાયાબીટીસ દિન. 5. 28 જુન. પાકની વિગતો ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ. બંને ટીમો વચ્ચે ટેસ્ટ મેચ રમાશે. જયારે ૨૭ જુનથી ૩ જુલાઇ સુધી ૩ વન ડે અને ૯ થી ૧૫ જુલાઇ દરમિયાન ૩ જુલાઇ સુધી ૩ ટી ટવેન્ટી મેચની સીરીઝ બંને દેશ વચ્ચે રમાશે. 3:08 pm IST. LODR, Regulation, 2015 CERA. જાપાન પણ આર્થિક મંદીની ઝપેટમાં જીડીપીમાં ૨૭.૮ ટકાનો ધટાડો પટરી પર લાવી શકાય પણ અનેક નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે જુલાઇ સપ્ટેમ્બર કવાટરમાં લોકો કોરોના વાયરસના. દેશમાં સૌને કોવિડની રસી મફત News On AIR. દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઇ ૨૦૨૦ થી સપ્ટેમ્બર ર૦ર૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર.

Q 0.0248.

ભારતીય વાયુસેનાને 27 જુલાઈએ રાફેલ ફાઇટર દિલ્હી:રાફેલ વિમાનની પહેલી બેચ 27 જુલાઇ. Applications pending by RTO office will be disposed of from July 27. ફરીયાદીનું માહે જુલાઇ ઓગષટ ૨૦૧૩નું બિલ રૂા. ૫,૭૧૦.૬૩ પૈસા આવેલ. જે વધુ પડતું લાગતા ૨૭.૧૧.૧૩ ના રોજ પત્ર આપ્યા તે બાબતનું લિસ્ટ રજુ. કરેલ છે. તેમાં ફરીયાદી ઉમેશભાઇ શાહ એ પત્ર. HK Centre for Professional Training Gujarat University. ૨૭ જુલાઇ, ૨૦૧૮. Cera Sanitaryware Limited. Regd. Office: 9, GIDC Industrial Estate, Kadi 382 715 Dist. Mehsana N.G. Tele: 02764 242329, 243000, E mail:kadi@cera. CIN: L26910GJ1998PLC034400. NOTICE. NOTICE is hereby given that pursuant to regulation 29.


Applications pending by RTO office will be disposed of News18.

૨૭ જુલાઇ, ૨૦૧૭. ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ. M adani​. Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY FOR. TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTORS EDUCATION &. PROTECTION FUND IEPF SUSPENSE. દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા. આ વિમાન પંજાબના અંબાલા એરબેઝ પર ઉતરશે. ન્યુ દિલ્હી,તા.૨૯. ભારતીય વાયુ સેનાની હવામાં મારક ક્ષમતા વધારવા જઈ રહી છે. ૨૭ જુલાઈએ ભારત ફ્રાન્સથી રાફેલ વિમાનનું પ્રથમ. 27 જુલાઇ રાશિફળ આ રાશિના જાતકને આજે. છેલ્લા ૩ માસ જુલાઇ ૨૦૨૦ થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦​ દરમ્યાન કરેલ કામગીરીની વિગત. જુલાઇ ૨૦૨૦ થી 30૩. મંદિરે અને ઘાર્મિક સ્થળ. ૩૬૪. સરકારી કચેરી. ૧૬૫. અન્ય સંસ્થા. ૧૩ ૨૭,.


જાપાન પણ આર્થિક મંદીની ઝપેટમાં.

ગાથા ગહમ્બર ત્રીજી ગાથા પારસી કદમી ૧૬મી જુલાઇ, ૨૦૧૫ રપ, અષાઢ, ૧૯૩૭. ૨૧. રથયાત્રા ​અષાઢી બીજ અષાઢ સુદ ૨. ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૫ ૨૭, અષાઢ, ૧૯૩૭. ૨૨. પારસી નૂતન વર્ષના આરંભ પૂર્વનો. Patrika 27 07 2016.pmd A. બે લોકોનની કરી ધરપકડ, વિસ્ફોટક, ડેટોનેટર્સ જપ્તઃ ઉત્તરપ્રદેશ પોલીસ. હરિયાણા સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: રાજ્યમાં 27 જુલાઇથી ખુલશે સ્કૂલો, 31 જુલાઇ સુધી બંધ રહેશે કોલેજો.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →